Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60.výročia ESF

Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje, ktorá bude úzko previazaná  s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu a bude sa  konať v dňoch 7. - 8. novembra 2017 v hoteli Saffron, Radlinského  v Bratislave.

Na konferenciu sú pozvaní  zástupcovia  Európskej komisie a predstavitelia ministerstiev krajín V4 a Rakúska, ktoré majú vo svojej gescii ESF. Národnú úroveň  budú reprezentovať predstavitelia úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spoločnosti a ministerstiev, ktoré sa podieľajú na implementácii operačného programu Ľudské zdroje. Občiansky sektor budú zastrešovať  zástupcovia mimovládnych organizácií, sociálni partneri, ako aj úspešní prijímatelia nenávratného finančného príspevku z OPĽZ. 

 

Cieľom konferencie je zvýšiť povedomie o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch, zviditeľniť 60. výročie Európskeho sociálneho fondu, zhodnotiť prínos operačného programu Ľudské zdroje, uviesť príklady dobrej praxe a poskytnúť priestor na  výmenu skúseností.

Program konferencie:

„Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60.výročia ESF“

 

7. november 2017

 

8:30 – 9:00                          Registrácia účastníkov

 

9:00                                       Otvorenie konferencie a príhovory

09:00 – 09:15                     Ján Richter, minister, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

09:15 – 09:30                      Zoltán Kazatsay, zástupca generálneho riaditeľa DG EMPL

09:30 – 09:45                      Martina Lubyová, ministerka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

09:45 – 10:15                      Príhovory významných predstaviteľov inštitúcií na národnej úrovni

 

10:15 - 10:45                       Prestávka na kávu

 

10:45 – 12:30                      Moderovaná odborná panelová diskusia - „ESF spoza hraníc“ pohľad na ESF  a  súčasné výzvy

Diskusia odborníkov zastupujúcich Českú republiku, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a Slovensko.

 

12:30 – 13:30                     Prestávka na obed

 

13:30 – 18:00                      Odborné workshopy – paralelne prebiehajúce v samostatných miestnostiach:

 

Workshop I.
“Keď rozprávka o troch grošoch neplatí, alebo kde ESF pomáha“
Téma workshopu:
Terénna sociálna práca v obciach I, Pavol Jablonický, projektový manažér TSP I

NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni 

NP Podpora opatrovateľskej služby,  Jaroslav Masaryk, projektový manažér NP POS

Pomoc ESF v rámci dopytovo-orientovaných projektov pri napĺňaní vízií
Odborný garant:
Implementačná agentúra MPSVR

Zuzana Valentová
 

 Workshop II.
„Remeslo má zlaté dno“
Téma workshopu:
Zdôraznenie dôležitosti a potreby odborného vzdelávania na Slovensku.
Odborný garant:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Veronika Palková
 

Workshop III.
„Zlepšenie prístupu k pitnej vode“
Téma workshopu:
Využitie príležitosti na zlepšenie základných životných podmienok a zabezpečenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov.
Odborný garant:
Ministerstvo vnútra SR

Lucia Rozkopálová, Matej Mikuška, Richard Švirk, Blanka Feješ-Dananaiová
 

Workshop IV.
„Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím“
Téma workshopu:
Podporu zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím.
Odborný garant:
Sekcia práce MPSVR

Katarína Lanáková
 

16:00 – 16:30                     Prestávka na kávu

 

16:30 – 18:00                     Odborné workshopy - pokračovanie

 

od 19:00                               Večerný raut s umeleckým programom

 

8. november 2017:

 

08:00 – 10:00                      Výročná časť konferencie pre OP ĽZ

Prezentácie zástupcov riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov OP ĽZ

 

10:00 – 10:30                     Prestávka na kávu

 

10:30 – 11:00                      Zhodnotenie výstupov z workshopov

 

11:00 – 13:00                      Panelová diskusia expertov

                                               Zhodnotenie prínosu ESF

                                               Diskusia odborníkov za oblasť vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a marginalizovaných rómskych  komunít.

 

13:00 – 14:00                     Obed

 

od 14:00                               Návšteva projektov v regiónoch:

Projekt TENENET o.z., Komunitné centrum Jánovce

Projekt WELLNEA, Senec

 

17:30                                    Predpokladaný návrat do Bratislavy

 

Kalendár udalostí
    HORE