Preskočiť na obsah
21.1.2022
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Dokumenty a legislatíva

Stratégia Operačného Programu Ľudské Zdroje vychádza z Národného programu reforiem SR, ktorý definuje opatrenia na posilňovanie ekonomického rastu a zamestnanosti Slovenskej republiky.
Tieto opatrenia prispievajú k naplneniu národných cieľov, ktoré sú v súlade so stratégiou Európa 2020.

V oblasti vzdelávania, zamestnania a sociálneho začlenenia boli pre Slovenskú republiku stanovené nasledujúce ciele:
zlepšiť kvalitu základného vzdelávania, najmä zvýšením úrovne znalostí a zručností žiakov na priemerný počet bodov 505 v prieskume OECD – PISA 2018 (v roku 2012 472 bodov),
dosiahnuť, aby najmenej 40% ľudí vo veku 30 – 34 rokov malo ukončené vysokoškolské alebo ekvivalentné vzdelanie (v roku 2011 23,4%),
udržať podiel ľudí, ktorí predčasne ukončujú školskú dochádzku, pod 6% do roku 2020 (v roku 2013 6,3%),
zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72% do roku 2020 (zo 65% v rokoch 2011 až 2013),
znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2% do roku 2020 (z 20,5% v roku 2012).
Tieto ciele sú parciálne svojou podstatou rozdelené v rámci jednotlivých prioritných osí operačného programu Ľudské zdroje. Prioritné osi OP ĽZ sú nasledovné:

viac

Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. CCI 2014SK05M0OP001 z 9. decembra 2014, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu "Ľudské zdroje" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku, prijala a schválila Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len "OP ĽZ") pre nové programové obdobie 2014-2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v novom programovom období plní úlohu riadiaceho orgánu pre OP ĽZ. Táto úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č.139/2013 k návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 (schváleného Radou vlády SR pre prípravu Partnerskej dohody 2014-2020 dňa 11.marca 2013 a následne vládou SR dňa 20.marca 2013).

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“


Tu si môžete stiahnuť príslušné dokumenty:

Kalendár udalostí
    HORE