Preskočiť na obsah
12.5.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Integrácia rómskych komunít
Integrácia rómskych komunít
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Cieľové skupiny prijímateľov

Rozdelenie cieľových skupín podľa formy komunikácie

Subjekty priamo zapojené do procesu implementácie EŠIF

 • Podpredseda vlády SR pre investície
 • Centrálny koordinačný orgán
 • RO (zamestnanci);
 • SO (zamestnanci);
 • organizácia v priamej pôsobnosti RO (Implementačná agentúra
 • gestori horizontálnych aktivít (zamestnanci);
 • Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov
 • Monitorovací výbor
 • Národný monitorovací výbor
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Orgán auditu
 • Certifikačný orgán
 • Európska komisia príslušné Generálne riaditeľstvá Európskej komisie;

Masmédiá

 • Televízne stanice s celoslovenským pôsobením
 • Regionálne televízne stanice
 • Rozhlasové stanice s celoslovenským pôsobením
 • Regionálne rozhlasové stanice
 • Printové médiá (noviny, časopisy) na celoštátnej úrovni
 • Regionálne printové médiá
 • Špecializované printové médiá
 • Internetové médiá
 • Sociálne siete

Potenciálni žiadatelia o NFP, žiadatelia o NFP, prijímatelia NFP

 • orgány štátnej správy (zástupcovia relevantných orgánov štátnej správy);
 • orgány regionálnej a miestnej územnej samosprávy (primátori, starostovia, predsedovia VÚC, zamestnanci odboru regionálneho rozvoja VÚC);
 • mikroregióny, združenia miest a obcí (zástupcovia mikroregiónov, združení miest a obcí);
 • verejné inštitúcie
 • štátne, verejnoprospešné, mimovládne a neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia a profesijné komory (zástupcovia);
 • podnikateľská sféra (zástupcovia);
 • široká verejnosť,


Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifické CS pre prioritnú os 5

 • obce s prítomnosťou MRK
 • mimovládne neziskové organizácie
 • štátne stredné školy,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • organizácie VÚC, obcí (vrátane materských, stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC),
 • cirkevné, náboženské a iné právnické osoby zriadené v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR,
 • Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
 • Ministerstvo zdravotníctva SR, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, služieb zamestnanosti, sociálnych služieb, subjekty sociálnej ekonomiky,
 • deti z MRK
 • žiaci základných a stredných škôl pochádzajúcich z MRK a rodičia
 • príslušníci a obyvatelia MRK
 • asistenti/asistentky učiteľov / učiteliek
 • pedagogickí zamestnanci / zamestnankyne
 • odborní zamestnanci / zamestnankyne pedagogicko-psychologických poradní
 • tútori / tútorky
 • lektori / lektorky
 • zamestnanci/ zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s MRK
 • pracovníci / pracovníčky s mládežou
 • mládežnícki pracovníci / pracovníčky
 • komunitní pracovníci / pracovníčky
 • terénni sociálni pracovníci / pracovníčky
 • poskytovatelia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti (verejných aj neverejných)
 • komunitní pracovníci / pracovníčky v oblasti zdravotnej výchovy/pracovníci / pracovníčky v oblasti zdravotnej prevencie a osvety
Kalendár udalostí
  HORE