Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Podpora zamestnanosti mladých ľudí
Podpora zamestnanosti mladých ľudí
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Hlavným cieľom je zvýšiť účasť mladých ľudí na pracovnom trhu.

Prostriedkami na dosiahnutie tohto cieľa sú:

 • Kvalitná ponuka zamestnania
 • Ďalšie vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava
 • Stáže do štyroch mesiacov po zaradení do evidencie nezamestnaných po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania
viac

Investičné priority a alokácia

Prioritná os 2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí má z celkovej alokácie finančných prostriedkov pridelenú časť 8,81 %, čo predstavuje sumu 194 350 518,00 EUR a navyše je pri tejto prioritnej osi pridaná osobitná alokácia na IZM vo výške 72 175 259 EUR. Gestorom tejto prioritnej osi je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je riadiacim orgánom OP Ľudské zdroje. Investičnou prioritou prioritnej osi Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí je podpora zvýšenia zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí s využitím inovatívnych nástrojov ako stáže, praxe, tréningy (podrobnejší prehľad nájdete publikácii OP Ľudské zdroje)

Harmonogram výziev je v komplexnej podobne zverejnený na internetovej stránke MPSVR SR - Stiahnuť

 

INVESTIČNÁ PRIORITA

Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET (nezamestnaní nepokračujúci v procese vzdelávania ani odbornej prípravy), zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce.

VÝSLEDKY
 • zníženie miery neaktivity mladých do 29 r. (NEET)
 • zvýšenie zamestnanosti mladých
 • zvyšovanie zamestnateľnosti mladých, osobitne mladých s nízkou kvalifikáciou a dlhodobo nezamestnaných
 • zavedenie nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých s cieľom ich vzdelávania, hľadania zamestnania, stáže

Hlavné cieľové skupiny jednotlivých investičných priorít:

 • nízko kvalifikovaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov
 • dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov, vrátane Rómov
 • NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov
 • NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace
 • NEET do 29 rokov
 • zamestnanec
 • samostatne zárobkovo činná osoba
 • zamestnávateľ
 • poskytovatelia služieb zamestnanosti
 • uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie)

Typy prijímateľov v rámci jednotlivých investičných priorít:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • regionálna a miestna štátna správa
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia miest a obcí
 • VÚC a úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • občianske združenie
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • mimovládne neziskové organizácie
 • zamestnávatelia - podnikateľské subjekty
Kalendár udalostí
  HORE