Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Technická vybavenosť rómskych komunít
Technická vybavenosť rómskych komunít
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Prostredníctvom prioritnej osi Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zabezpečovaný prístup obyvateľov z prostredia separovaných a segregovaných rómskych komunít k bývaniu, k pitnej a úžitkovej vode, adekvátnym inžinierskym sieťam a pravidelnému odvozu komunálneho odpadu v súlade s hygienickými normami. Bude tiež podporovaná dostupnosť materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK. Uvedené aktivity sú v súlade s princípmi Programu rozvoja bývania, Dlhodobou koncepciou bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a modelom jej financovania, Koncepciou integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže a i.

Investičné priority a alokácia

Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít má z celkovej alokácie finančných prostriedkov pridelenú časť 11,05 %, čo predstavuje sumu 243 662 462 EUR. Gestorom tejto prioritnej osi je Ministerstvo vnútra SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom OP Ľudské zdroje.

Investičná priorita pre PO 6 je spolufinancovaná z fondu EFRR s osobitným dôrazom na zvýšenie kvality životných podmienok ľudí z MRK v oblasti bývania, prístupu k sociálnej a predškolskej infraštruktúre (podrobnejší prehľad nájdete v publikácii OP Ľudské zdroje)

Harmonogram výziev je v komplexnej podobne zverejnený na internetovej stránke MV SR - Stiahnuť

 

1. Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach.

1.1 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

1.1 VÝSLEDKY

 • zlepšenie podmienok pre sociálnu integráciu ľudí z MRK prostredníctvom funkčného systému prestupného bývania
 • zavedenie systému finančného mechanizmu pre podporu svojpomocnej výstavby (mikropôžičky)
 • zlepšenie kvality bývania v prostredí MRK prostredníctvom:
 • zavedenia inžinierskych sietí
 • prístupu k pitnej a úžitkovej vode
 • výstavby prístupových ciest
 • odvozu komunálneho odpadu

1.2 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

1.2 VÝSLEDKY

 • vytvorené podmienky pre plnohodnotnú účasť detí z MRK v predprimárnom stupni vzdelávania
 • rozšírená kapacitná sieť MŠ materských škôl prostredníctvom ich rekonštrukcie, modernizácie školských objektov a ich vybavenia vrátane výstavby materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK

1.3 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre.

1.3 VÝSLEDKY

 • zvýšená kvalita životných podmienok obyvateľov MRK
 • zlepšenie poskytovania sociálnych služieb zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti MRK

Hlavné cieľové skupiny jednotlivých investičných priorít:

 • obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít

Typy prijímateľov v rámci jednotlivých investičných priorít:

 • obce s prítomnosťou MRK a materské školy v obciach s prítomnosťou MRK v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC
 • mimovládne neziskové organizácie, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, sociálnych služieb, hygienických služieb a v oblasti sociálneho hospodárstva
Kalendár udalostí
  HORE