Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Zamestnanosť
Zamestnanosť
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Zamestnanosť

Prioritná os Zamestnanosť prispieva k plneniu jedného z tematických cieľov stratégie Európa 2020, a to dosiahnuť 75 % podiel zamestnaného obyvateľstva vo veku 20 – 64 rokov. Slovenská republika si stanovila konkrétny cieľ, a to „Dosiahnuť 72 % mieru zamestnanosti obyvateľstva vo veku 20 – 64 rokov do roku 2020“.

Rozvoj ľudského kapitálu je hlavným predmetom záujmu pre Slovensko, silnejšie verejné služby zamestnanosti budú kľúčovým nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov. Cieľom investičnej priority je vytvorenie podmienok pre lepší prístup k zamestnávaniu vybraných skupín, ktoré patria medzi najviac ohrozené skupiny na trhu práce, zabezpečenie podpory dochádzky za prácou, presťahovania sa za prácou, ako aj podpory dopravy do zamestnania s cieľom pozitívne ovplyvniť ponukovú stranu trhu práce.

Investičné priority a alokácia

Prioritná os 3 Zamestnanosť má z celkovej alokácie finančných prostriedkov pridelenú časť 36,10 %, čo predstavuje sumu 795 924 737,00 EUR. Gestorom tejto prioritnej osi je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je riadiacim orgánom OP Ľudské zdroje.

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 – 64 rokov vykazuje od roku 2008 postupný pokles. Na dosiahnutie národného cieľa EÚ 2020 je preto najvyššia alokácia stanovená pre PO 3 Zamestnanosť, ktorej podpora je smerovaná do nasledovných troch investičných priorít (podrobnejší prehľad nájdete v publikácii OP Ľudské zdroje)

Harmonogram výziev je v komplexnej podobne zverejnený na internetovej stránke MPSVR SR - Stiahnuť

 

1. Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily.

1.1 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby.

1.1 VÝSLEDKY

 • zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti dlhodobo nezamestnaných,nízko kvalifikovaných, starších a osôb so zdravotným postihnutím
 • zníženie nezamestnanosti, hlavne dlhodobej a nezamestnanosti nízko kvalifikovaných osôb, vrátane Rómov
 • zavedenie nových nástrojov pre integráciu ZUoZ, prioritne dlhodobo nezamestnaných do udržateľného zamestnania
 • zvýšený počet spoločností/subjektov v oblasti sociálnej ekonomiky

1.2 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach.

1.2 VÝSLEDKY

 • zvýšenie zamestnanosti zlepšenou mobilitou za prácou, zmiernením bariér mobility pracovnej sily a lepším využívaním potenciálu mobility pracovnej sily
 • zabezpečená udržateľnosť SZČ a zlepšená efektívnosť vynaložených finančných zdrojov pre tých, ktorí budú prevádzkovať udržateľné živnosti
 • udržanie pracovných miest, tvorba nových prac. miest, resp. udržanie prac. miest pre osoby, ktorým hrozí prepúšťanie z pracovného pomeru
 • zvýšené zručností pre adaptabilitu pracovníkov a prispôsobenie pracovníkov, podnikov a podnikateľov zmenám
 • zlepšenie adaptability zamestnancov a podnikov lepšou identifikáciou sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile prostredníctvom NSP

2. Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu.

2.1 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien.

2.1 VÝSLEDKY

 • zvýšenie zamestnanosti rodičov najmä žien s deťmi vo veku do 3 r./6 r.
 • zvýšenie počtu zariadení služieb starostlivosti o deti najmä vo veku do 3 r.
 • zvýšená ponuka flexibilných alebo inovatívnych foriem práce

2.2 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Znížiť horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu na pracovnom trhu a v príprave na povolanie.

2.2 VÝSLEDKY

 • zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a ekonomickej aktivity medzi ženami a mužmi zvýšením zamestnanosti a ekonomickej aktivity žien
 • zníženie rodového mzdového rozdielu
 • zníženie horizontálnej segregácie zvýšením zastúpenia žien a mužov v „netradičných“ povolaniach a v príprave na ne
 • zvýšenie zastúpenia žien v ekonomických rozhodovacích pozíciách a medzi podnikateľmi (zníženie vertikálnej segregácie na trhu práce)
 • zníženie rodových rozdielov v rozdelení neplatenej práce najmä v oblasti starostlivosti v rámci rodiny

3. Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšovanie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti.

VÝSLEDKY

 • zlepšenie kvality poskytovania verejných a súkromných služieb zamestnanosti
 • včasné a preventívne individualizované služby prepojené na potreby trhu práce
 • zavedenie systému hodnotenia kvality verejných služieb zamestnanosti
 • rozvoj a posilnenie kapacít verejných služieb zamestnanosti v nadväznosti na meniace sa potreby trhu práce v jednotlivých regiónoch
 • zvýšenie vedomostí a zručností zamestnancov verejných služieb zamestnanosti na účely poskytovania modernizovaných služieb zamestnanosti a zabezpečovania spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti
 • rozsiahlejšie a účinnejšie poskytovanie služieb súvisiacich s podporou voľného pohybu pracovných síl v rámci EÚ/EHP prostredníctvom EURES
 • zlepšenie podmienok a predpokladov na odstránenie regionálnych disparít zapojením všetkých relevantných partnerov v danom regióne do riešenia problémov trhu práce
 • včasná a účinná spolupráca so sociálnymi partnermi pri realizácii politík v oblasti zamestnanosti
 • zvýšenie poradcov poskytujúcich personalizované služby pre mladých UoZ

Hlavné cieľové skupiny jednotlivých investičných priorít:

 • uchádzač o zamestnanie
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (napr. občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, občan starší ako 50 rokov veku, občan s nízkou kvalifikáciou - dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie, občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho starostlivosť alebo s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, občan so zdravotným postihnutím)
 • zamestnanec
 • samostatne zárobkovo činná osoba
 • zamestnávateľ
 • poskytovatelia služieb zamestnanosti, atď.
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • tvorcovia politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni
 • ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke
 • uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
 • ženy z etnických minorít
 • fyzické osoby zo znevýhodneného prostredia
 • podnikateľské subjekty ohrozené diskrimináciou
 • uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
 • záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
 • zamestnávatelia, SZČO
 • poskytovatelia služieb zamestnanosti
 • zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami
 • Národný inšpektorát práce
 • výskumné a vzdelávacie inštitúcie
 • organizácie a inštitúcie venujúce sa rodovej rovnosti
 • sociálni partneri, odborové organizácie a pod.
 • študenti denného štúdia s rodičovskými povinnosťami
 • subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku

Typy prijímateľov v rámci jednotlivých investičných priorít:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • regionálna a miestna štátna správa
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia miest a obcí
 • VÚC a úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • občianske združenie
 • základné školy
 • stredné školy
 • verejné a štátne vysoké školy
 • špeciálne školy
 • štátne vzdelávacie inštitúcie
 • školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
 • inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
 • občianske združenie
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • mimovládne neziskové organizácie
 • záujmové združenie právnických osôb
 • zamestnávatelia - podnikateľské subjekty
 • subjekty poskytujúce služby starostlivosti o deti do troch rokov veku
Kalendár udalostí
  HORE