Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Integrácia rómskych komunít
Integrácia rómskych komunít
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

V súlade s princípom „osobitného, ale nie výlučného zamerania1“ budú podporované aktivity zacielené na Rómov (najmä obyvateľov MRK) ako cieľovú skupinu, pričom však nebudú vylučovať iné osoby, ktoré sa ocitli v podobnej sociálno-ekonomickej situácii. Špecifické ciele sledujú zámer podpory desegregácie a rozšírenia možností prístupu v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývania. Základným predpokladom riešenia problémov je uplatňovanie komplexného princípu t.j. dlhodobé intervencie vo forme Take away balíka vo všetkých oblastiach súbežne na vybranom území stanovenom na základe odsúhlasenej metodológie zjednodušeného indexu segregácie, resp. podrozvinutosti2. Plánované intervencie budú prispôsobené charakteru potrieb a špecifikám jednotlivých lokalít uvedených v Atlase rómskych komunít (2013).

viac

Investičné priority a alokácia

Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít má z celkovej alokácie finančných prostriedkov pridelenú časť 6,3 %, čo predstavuje sumu 139 000 000 EUR. Gestorom tejto prioritnej osi je Ministerstvo vnútra SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom OP Ľudské zdroje.

Investičná priorita pre PO 5 sa orientuje predovšetkým na posilnenie predprimárneho vzdelávania, zlepšenie zamestnanteľnosti ľudí z MRK ako aj podporu prístupu k zdravotnej starostlivosti, zlepšenia hygieny štandardov bývania (podrobnejší prehľad nájdete v publikácii OP Ľudské zdroje)

Harmonogram výziev je v komplexnej podobne zverejnený na internetovej stránke MV SR - Stiahnuť

 

1. Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít ako sú Rómovia.

1.1 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie.

1.1 VÝSLEDKY

 • zvýšená informovanosť a zlepšená spolupráca rodičov so vzdelávacími zariadeniami
 • vyšší počet detí z MRK navštevujúcich predškolské zariadenia
 • zvýšená inkluzívnosť vzdelávacieho systému
 • zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky detí a mládeže z MRK
 • zvýšený podiel rómskych študentov s dosiahnutým vzdelaním na úrovni ISCED 3A, ISCED 3B, ISCED 3C, ISCED 4

1.2 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

1.2 VÝSLEDKY

 • zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí MRK
 • zvýšená miera informovanosti obyvateľov MRK zameraná na oblasť finančného poradenstva (zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľov MRK)
 • zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK

1.3 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania.

1.3 VÝSLEDKY

 • zvýšenie dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti
 • zvýšená miera informovanosti obyvateľov MRK v oblasti zdravotnej starostlivosti a prevencie prostredníctvom osvetových programov, informačných aktivít, kampaní
 • zvýšená miera povedomia v oblasti zdravotnej starostlivosti obyvateľov MRK
 • vysporiadanim pozemkov vytvoriť predpoklady k zlepšeniu hygieny bývania MRK

Hlavné cieľové skupiny jednotlivých investičných priorít:

 • deti z MRK
 • žiakov základných a stredných škôl pochádzajúcich z MRK
 • rodičov
 • príslušníkov a obyvateľov MRK
 • asistentov / asistentky učiteľov / učiteliek
 • pedagogických zamestnancov / zamestnankyne
 • odborných zamestnancov / zamestnankyne pedagogicko-psychologických poradní
 • tútorov / tútorky
 • lektorov / lektorky
 • zamestnancov / zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúcich s MRK
 • pracovníkov / pracovníčky s mládežou
 • mládežníckych pracovníkov / pracovníčky
 • komunitných pracovníkov / pracovníčky
 • terénnych sociálnych pracovníkov / pracovníčky
 • poskytovateľov sociálnych služieb a služieb zamestnanosti (verejných aj neverejných)
 • komunitných pracovníkov / pracovníčky v oblasti zdravotnej výchovy
 • pracovníkov / pracovníčky v oblasti zdravotnej prevencie a osvety

Typy prijímateľov v rámci jednotlivých investičných priorít:

 • obce s prítomnosťou MRK
 • mimovládne neziskové organizácie
 • štátne stredné školy, rozpočtové a príspevkové organizácie
 • organizácie VÚC, obcí (vrátane materských, stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC)
 • cirkevné, náboženské a iné právnické osoby zriadené v súlade s príslušnými právnymi predpisi SR
 • Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, služieb zamestnanosti, sociálnych služieb
 • subjekty sociálnej ekonomiky
 • podnikateľské subjekty
 • vzdelávacie inštitúcie
Kalendár udalostí
  HORE