Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Vzdelávanie
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Vzdelávanie

OP ĽZ sa v rámci vzdelávania zameriava na aktuálnu potrebu našej spoločnosti, ktorá má reflektovať na súčasné trendy v súlade so smerovaním k prepojeniu vzdelávania s potrebami trhu práce.

Slovensko má jednu z najnižších úrovní investícií do vzdelávania v pomere k HDP v EÚ. Kvalitne vzdelaná spoločnosť a vzdelanie reflektujúce na potreby trhu práce sú jednými z hlavných predpokladov pre inovačný potenciál krajiny, najmä z hľadiska dlhodobej perspektívy udržateľného rozvoja SR. Osoby s nedostatočnými kompetenciami a nedostatočnou kvalifikáciou potrebnou pre uplatnenie sa na trhu práce sú najohrozenejšou skupinou a bariérou udržateľného rozvoja Slovenska. Kvalita vzdelávania má výrazný vplyv na udržateľnosť pracovných miest a zvyšovanie životnej úrovne.

Prierezovým prvkom prioritnej osi Vzdelávanie a jej implementácie je inkluzívny rozmer vzdelávania na všetkých úrovniach, ktoré prioritná os pokrýva. Zamerať sa treba na všetky úrovne vzdelávacieho systému – prispôsobiť obsah, formy a metódy vzdelávania vrátane vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby boli pokryté potreby začlenenia cieľových skupín a aby vzdelávanie a odborná príprava reagovali na požiadavky a potreby trhu práce.

viac

Investičné priority a alokácia

Prioritná os 1 Vzdelávanie má z celkovej alokácie finančných prostriedkov pridelenú časť 20,80%, čo predstavuje sumu 458 746 509,00 EUR. Gestorom tejto prioritnej osi je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je sprostredkovateľským orgánom OP Ľudské zdroje.

Investičné priority prioritnej osi Vzdelávanie sú tematicky orientované na investovanie do vzdelania, školení, odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania. Ich stručný prehľad uvádzame v nasledovnej tabuľke (podrobnejší prehľad nájdete v publikácii OP Ľudské zdroje)

Harmonogram výziev je v komplexnej podobne zverejnený na internetovej stránke MŠVVaŠ SR - Stiahnuť

Percentuálny podiel alokácie OP ĽZ

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 10,04 %
Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania 4,43 %
Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja 3,83 %
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania 2,50 %
Spolu 20,80 %

 

1. INVESTIČNÁ PRIORITA

Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

VÝSLEDKY
 • zvýšenie matematických, prírodovedných, jazykových a IKT zručností a finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia detí a žiakov
 • zvýšené uplatnenie modelu inkluzívneho vzdelávania v školách
 • zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školských neúspechom
 • vytvárať vhodné podmienky pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu
 • zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s kvalifikačnými požiadavkami a potrebami

 

2. INVESTIČNÁ PRIORITA

Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

VÝSLEDKY
 • zavedenie prvkov duálneho školstva do systému OVP
 • zvýšenie atraktivity odborného vzdelávania
 • zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v procese OVP v súlade s kvalifikačnými požiadavkami a potrebami
 • zvýšenie matematických, prírodovedných, technických, jazykových a IKT zručností a finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia žiakov ZŠ a SŠ
 • zvýšené uplatnenie modelu inkluzívneho vzdelávania v školách

 

3. INVESTIČNÁ PRIORITA

Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce.

VÝSLEDKY
 • zvýšenie počtu a kvality bakalárskych profesijne orientovaných študijných programov odrážajúcich požiadavky trhu práce
 • zvýšenie spolupráce centier prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru, zameraných na riešenie konkrétnych úloh a zadaní z praxe vo forme špecializovaných výučbových zariadení verejných VŠ a špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk a špecializovaných umeleckých pracovísk
 • zvýšenie záujmu o štúdium STEM a IT
 • zlepšenie podpory ľudského kapitálu na VŠ a vo výskume
 • zlepšenie prístupu študentov so špecifickými potrebami k VŠ vzdelávaniu
 • zvýšenie kvality vzdelávania budúcich pedagogických a odborných zamestnancov vrátane posilnenia praktickej výučby učiteľských študijných programov

 

4. INVESTIČNÁ PRIORITA

Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

VÝSLEDKY
 • zvýšenie účasti dospelých na CŽV s osobitným dôrazom na ľudí, ktorí si potrebujú zvýšiť a obnoviť kvalifikáciu, ľudí s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou pre ich udržateľnosť na trhu práce v súlade s požiadavkami trhu práce
 • vytvorenie systému kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania (validácia výsledkov)
 • prepojenie systému vzdelávania s trhom práce prostredníctvom novovytvorených programov neformálneho vzdelávania
 • priebežné revidovanie a aktualizácia Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií v súlade s Európskym kvalifikačným rámcom reflektujúc Národný kvalifikačný rámec voči Európskemu kvalifikačnému rámcu

Hlavné cieľové skupiny jednotlivých investičných priorít:

 • deti a žiaci materských, základných a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP
 • študenti VŠ, uchádzači o štúdium na VŠ
 • rodičia
 • lídri komunitnej práce
 • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy, manažment vysokých škôl, zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja, postdoktorandi
 • tútori a lektori
 • profesionálni a dobrovoľní pracovníci s mládežou
 • zamestnanci štátnej správy a samosprávy, zamestnanci všeobecne, samostatne zárobkovo činné osoby, osoby zúčastnené na system celoživotného vzdelávania
 • verejnosť/miestna komunita

Typy prijímateľov v rámci jednotlivých investičných priorít:

 • priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • regionálna a miestna samospráva
 • materské, základné školy, stredné a vysoké školy
 • vzdelávacie inštitúcie
 • rozpočtové a príspevkové organizácie štátu a VÚC, SAV
 • ústredné orgány štátnej správy
 • profesijné organizácie, zamestnávateľské zväzy, asociácie a komory
 • mimovládne neziskové organizácie
 • podniky z verejného sektora
 • podnikateľské subjekty
 • záujmové združenia právnických osôb
Kalendár udalostí
  HORE