Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Vzdelávanie
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Projekty a výzvy 

Zoznamy projektov/ List of Operations

Zoznam-projektov-OPLZ-k-4.5.2022

Staršie zoznamy projektov: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zoznamy-projektovlist-of-operations/

 

Cieľové skupiny prijímateľov

Subjekty priamo zapojené do procesu implementácie EŠIF

Subjekty priamo zapojené do procesu implementácie EŠIF
Podpredseda vlády SR pre investície
Centrálny koordinačný orgán
RO (zamestnanci);
SO (zamestnanci);
organizácia v priamej pôsobnosti RO (Implementačná agentúra
gestori horizontálnych aktivít (zamestnanci);
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov
Monitorovací výbor
Národný monitorovací výbor
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Orgán auditu
Certifikačný orgán
Európska komisia príslušné Generálne riaditeľstvá Európskej komisie;

Potenciálni žiadatelia o NFP, žiadatelia o NFP, prijímatelia NFP

orgány štátnej správy (zástupcovia relevantných orgánov štátnej správy);
orgány regionálnej a miestnej územnej samosprávy (primátori, starostovia, predsedovia VÚC, zamestnanci odboru regionálneho rozvoja VÚC);
mikroregióny, združenia miest a obcí (zástupcovia mikroregiónov, združení miest a obcí);
verejné inštitúcie
štátne, verejnoprospešné, mimovládne a neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia a profesijné komory (zástupcovia);
podnikateľská sféra (zástupcovia);
široká verejnosť,

 Špecifické CS pre prioritnú os 1

školy a školské zariadenia na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému;
deti a žiaci materských, základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane marginalizovaných rómskych komunít ako sú napr. Rómovia
študenti stredných a vysokých škôl
rodičia
vysokoškolskí učitelia
manažment vysokých škôl
zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikovej sféry a SAV)
lídri komunitnej práce
pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy
tútori a lektori
profesionálni a dobrovoľní pracovníci s mládežou
osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
zamestnanci štátnej správy a samosprávy
zamestnanci
samostatne zárobkovo činné osoby

 
Špecifické CS pre prioritnú os 2

nízko kvalifikovaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov
dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov, vrátane Rómov
NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov
NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace
NEET do 29 rokov
zamestnanec
samostatne zárobkovo činná osoba
zamestnávateľ
poskytovatelia služieb zamestnanosti
uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie

 
Špecifické CS pre prioritnú os 3,4

uchádzač o zamestnanie
znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (napr. občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, občan starší ako 50 rokov veku, občan s nízkou kvalifikáciou - dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie, občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho starostlivosť alebo s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, občan so zdravotným postihnutím)
zamestnanec
samostatne zárobkovo činná osoba
zamestnávateľ
poskytovatelia služieb zamestnanosti, atď.
inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci
sociálni partneri
žiaci a študenti
rodičia

 
Špecifické CS pre prioritnú os 5

obce s prítomnosťou MRK
mimovládne neziskové organizácie
štátne stredné školy,
rozpočtové a príspevkové organizácie,
organizácie VÚC, obcí (vrátane materských, stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC),
cirkevné, náboženské a iné právnické osoby zriadené v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR,
Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
Ministerstvo zdravotníctva SR, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, služieb zamestnanosti, sociálnych služieb, subjekty sociálnej ekonomiky,
deti z MRK
žiaci základných a stredných škôl pochádzajúcich z MRK a rodičia
príslušníci a obyvatelia MRK
asistenti/asistentky učiteľov / učiteliek
pedagogickí zamestnanci / zamestnankyne
odborní zamestnanci / zamestnankyne pedagogicko-psychologických poradní
tútori / tútorky
lektori / lektorky
zamestnanci/ zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s MRK
pracovníci / pracovníčky s mládežou
mládežnícki pracovníci / pracovníčky
komunitní pracovníci / pracovníčky
terénni sociálni pracovníci / pracovníčky
poskytovatelia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti (verejných aj neverejných)
komunitní pracovníci / pracovníčky v oblasti zdravotnej výchovy/pracovníci / pracovníčky v oblasti zdravotnej prevencie a osvety
Špecifické CS pre prioritnú os 6
obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
obce s prítomnosťou MRK,
mimovládne neziskové organizácie,
inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, sociálnych služieb, finančných služieb, podnikateľské subjekty,
subjekty sociálnej ekonomiky

 
 
 
 
 
 
 • Vzdelávanie
  Vzdelávanie

  Výzvy a projekty pre vzdelávanie

  Prehľad aktuálnych výzviev a projektov nájdete na stránke 

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

Kalendár udalostí
  HORE