Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Sociálne začlenenie
Sociálne začlenenie
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Sociálne začlenenie

Na Slovensku sa v dôsledku hospodárskej krízy neustále prehlbuje problém chudoby, nezamestnanosti, sociálneho vylúčenia či celkového zníženia životnej úrovne občanov. Súčasná situácia, ktorá je ovplyvnená vo výraznej miere dlhodobou nezamestnanosťou, si vyžaduje zefektívnenie (modernizáciu) súčasných nástrojov ako aj zavedenie nových nástrojov v oblasti finančnej podpory jednotlivcov a členov rodín zameranej na zlepšenie ich prístupu na trh práce, k bývaniu, vzdelaniu, starostlivosti o dieťa, využívaniu služieb a pod. V súlade s odporúčaním Európskej komisie finančné zdroje európskych štrukturálnych a investičných fondov sa majú využívať predovšetkým na vytváranie nových služieb založených na komunitnom princípe. Služby vytvorené a poskytované danou komunitou majú prioritne slúžiť pre jej členov, čím sa zachovávajú ich prirodzené sociálne vzťahy.

viac

Investičné priority a alokácia

Prioritná os 4 Sociálne začlenenie má z celkovej alokácie finančných prostriedkov pridelenú časť 13,37 %, čo predstavuje sumu 294 699 291 EUR. Gestorom tejto prioritnej osi je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je riadiacim orgánom OP Ľudské zdroje.

Cez túto prioritnú os budú podporované opatrenia v dvoch investičných prioritách (podrobnejší prehľad nájdete v publikácii OP Ľudské zdroje)

armonogram výziev je v komplexnej podobne zverejnený na internetovej stránke MPSVR SR - Stiahnuť

 

1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti.

1.1 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce.

1.1 VÝSLEDKY

 • zvýšiť aktivitu osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením za účelom ich lepšieho uplatnenia na trhu práce
 • lepšie uplatnenie na trhu práce znevýhodnených nezamestnaných zlepšením prístupu k bývaniu
 • zlepšiť prístup ku kvalitným službám na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb

1.2 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie.

1.2 VÝSLEDKY

 • zlepšenie mechanizmov prevencie, eliminácie všetkých foriem diskriminácie a uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení
 • zlepšenie mechanizmov na predchádzanie viacnásobnej diskriminácie Rómov
 • zvýšenie informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou
 • zvýšenie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím a ich prínose k spoločnosti
 • zvýšenie počtu inštitúcií, uplatňujúcich manažment rozmanitosti a vzdelávanie k nemu

2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

2.1 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.

2.1 VÝSLEDKY

 • zvýšiť percentuálny pomer sociálnych služieb poskytovaných ambulantnou a terénnou formou na úrovni komunity k celoročným a týždenným pobytovým sociálnym službám
 • zvýšiť počet nových zariadení sociálnych služieb s pobytovou formou na komunitnej úrovni, ktoré spĺňajú všeobecné kvalitatívne a kvantitatívne podmienky komunitných služieb a sú v súlade s národnými a medzinárodnými dokumentmi v oblasti deinštitucionalizácie. Kapacita objektov podporených pobytových sociálnych služieb musí byť najviac 6 obyvateľov v jednej bytovej jednotke a maximálne 2 bytové jednotky v jednom objekte zariadenia
 • zvýšiť percentuálny pomer detí mimo vlastnej rodiny umiestnených v náhradnom prostredí na komunitnej úrovni (vo formálnej starostlivosti príbuzných a blízkych, pestúnskej starostlivosti, predosvojiteľskej starostlivosti, v osobnej starostlivosti poručníka, v profesionálnych rodinách DeD a v samostatných skupinách v rodinných domoch/bytoch DeD) k deťom umiestneným v skupinách zariadení (detské domovy zriadené ako centrá detí, domovy sociálnych služieb, reedukačných zariadeniach)

2.2 ŠPECIFICKÝ CIEĽ

Vytvoriť štandardné klinické postupy a štandardné postupy pre výkon prevencie a začleniť ich do celoštátneho systému zdravotnej starostlivosti.

2.2 VÝSLEDKY

 • zavedenie jednotných klinických postupov pre diagnostiku a liečbu najzávažnejších a najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení na všetkých úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • zníženie podielu pacientov odporučených z úrovne primárnej zdravotnej starostlivosti na vyšetrenie do vyšších úrovní zdravotnej starostlivosti
 • zavedenie jednotných postupov pre výkon prevencie na úrovni primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti zameraných na účinnú prevenciu spoločensky najzávažnejších druhov ochorení
 • zvýšenie podielu pacientov, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku u lekára pre dospelých

Hlavné cieľové skupiny jednotlivých investičných priorít:

 • deti
 • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy – NEET
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
 • nízkopríjmové domácnosti
 • osoby so zdravotným postihnutím
 • marginalizované skupiny, vrátane Rómov
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 • výskumné a vzdelávacie inštitúcie
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme

Typy prijímateľov v rámci jednotlivých investičných priorít:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové, príspevkové, preddavkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia miest a obcí
 • VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je VÚC
 • záujmové združenie právnych osôb
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a o sociálnej kurately,
 • občianske združenia
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • Slovenský Červený kríž
 • zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 • subjekty sociálnej ekonomiky
 • medzinárodné organizácie
Kalendár udalostí
  HORE