Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Technická vybavenosť rómskych komunít
Technická vybavenosť rómskych komunít
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Projekty a výzvy 

Zoznamy projektov/ List of Operations

Zoznam-projektov-OPLZ-k-4.5.2022

Staršie zoznamy projektov: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zoznamy-projektovlist-of-operations/

 

Cieľové skupiny prijímateľov

Subjekty priamo zapojené do procesu implementácie EŠIF

Subjekty priamo zapojené do procesu implementácie EŠIF
Podpredseda vlády SR pre investície
Centrálny koordinačný orgán
RO (zamestnanci);
SO (zamestnanci);
organizácia v priamej pôsobnosti RO (Implementačná agentúra
gestori horizontálnych aktivít (zamestnanci);
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov
Monitorovací výbor
Národný monitorovací výbor
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Orgán auditu
Certifikačný orgán
Európska komisia príslušné Generálne riaditeľstvá Európskej komisie;

Potenciálni žiadatelia o NFP, žiadatelia o NFP, prijímatelia NFP

orgány štátnej správy (zástupcovia relevantných orgánov štátnej správy);
orgány regionálnej a miestnej územnej samosprávy (primátori, starostovia, predsedovia VÚC, zamestnanci odboru regionálneho rozvoja VÚC);
mikroregióny, združenia miest a obcí (zástupcovia mikroregiónov, združení miest a obcí);
verejné inštitúcie
štátne, verejnoprospešné, mimovládne a neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia a profesijné komory (zástupcovia);
podnikateľská sféra (zástupcovia);
široká verejnosť,

 Špecifické CS pre prioritnú os 1

školy a školské zariadenia na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému;
deti a žiaci materských, základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane marginalizovaných rómskych komunít ako sú napr. Rómovia
študenti stredných a vysokých škôl
rodičia
vysokoškolskí učitelia
manažment vysokých škôl
zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikovej sféry a SAV)
lídri komunitnej práce
pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy
tútori a lektori
profesionálni a dobrovoľní pracovníci s mládežou
osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
zamestnanci štátnej správy a samosprávy
zamestnanci
samostatne zárobkovo činné osoby

 
Špecifické CS pre prioritnú os 2

nízko kvalifikovaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov
dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov, vrátane Rómov
NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov
NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace
NEET do 29 rokov
zamestnanec
samostatne zárobkovo činná osoba
zamestnávateľ
poskytovatelia služieb zamestnanosti
uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie

 
Špecifické CS pre prioritnú os 3,4

uchádzač o zamestnanie
znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (napr. občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, občan starší ako 50 rokov veku, občan s nízkou kvalifikáciou - dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie, občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho starostlivosť alebo s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, občan so zdravotným postihnutím)
zamestnanec
samostatne zárobkovo činná osoba
zamestnávateľ
poskytovatelia služieb zamestnanosti, atď.
inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci
sociálni partneri
žiaci a študenti
rodičia

 
Špecifické CS pre prioritnú os 5

obce s prítomnosťou MRK
mimovládne neziskové organizácie
štátne stredné školy,
rozpočtové a príspevkové organizácie,
organizácie VÚC, obcí (vrátane materských, stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC),
cirkevné, náboženské a iné právnické osoby zriadené v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR,
Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
Ministerstvo zdravotníctva SR, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, služieb zamestnanosti, sociálnych služieb, subjekty sociálnej ekonomiky,
deti z MRK
žiaci základných a stredných škôl pochádzajúcich z MRK a rodičia
príslušníci a obyvatelia MRK
asistenti/asistentky učiteľov / učiteliek
pedagogickí zamestnanci / zamestnankyne
odborní zamestnanci / zamestnankyne pedagogicko-psychologických poradní
tútori / tútorky
lektori / lektorky
zamestnanci/ zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s MRK
pracovníci / pracovníčky s mládežou
mládežnícki pracovníci / pracovníčky
komunitní pracovníci / pracovníčky
terénni sociálni pracovníci / pracovníčky
poskytovatelia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti (verejných aj neverejných)
komunitní pracovníci / pracovníčky v oblasti zdravotnej výchovy/pracovníci / pracovníčky v oblasti zdravotnej prevencie a osvety
Špecifické CS pre prioritnú os 6
obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
obce s prítomnosťou MRK,
mimovládne neziskové organizácie,
inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, sociálnych služieb, finančných služieb, podnikateľské subjekty,
subjekty sociálnej ekonomiky

 
 
 
 
 
 
 • Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
  Integrácia rómskych komunít

  Výzvy a projekty na integráciu rómskych komunít

  Informácie o plánovaných a aktuálnych výzvach

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

   

 • Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
  Technická vybavenosť rómskych komunít

  Výzvy a projekty na technickú vybavenosť rómskych komunít

  Prehľad aktuálnych výzviev a projektov nájdete na stránke 

   www.itms2014.sk

  PROJEKTY

  VÝZVY

   

Kalendár udalostí
  HORE