Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunítTechnická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Desať miliónov na občianske hliadky v rómskych komunitách

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky intenzívne pripravuje dopytovo orientovanú výzvu na podporu projektu Miestne občianske poriadkové služby (MOPS).

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev bude výzva na uvedený projekt vyhlásená v apríli 2017 s alokáciou vo výške 10 miliónov eur z Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

,,Verím, že projekt Miestne občianske poriadkové služby nadviaže na projekt Rómske občianske hliadky. V minulosti bol projekt hliadok natoľko úspešný, že v ňom mnoho miest a obcí po jeho ukončení pokračovalo a hliadky financovalo z vlastných zdrojov. Preto som sa rozhodol urobiť všetko preto, aby projekt pokračoval a aby sa začal realizovať v roku 2017. Potrebujú ho nielen samosprávy, ale aj ľudia,” uviedol Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

„Výzvu zameranú na projekt Miestne občianske poriadkové služby považujeme za veľký prínos k integrácii marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. Projekt podporí prácu tzv. občianskych hliadok, teda miestnych občanov, ktorí majú k danej marginalizovanej komunite hlbší a dôvernejší vzťah, vďaka čomu môžu spĺňať mediačnú úlohu pri komunikácii so štátnymi inštitúciami,“ povedala Lucia Rozkopálová, riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít.

Občianske hliadky nebudú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch jej budú nápomocné. Ich význam by mal spočívať aj v efektívnom riešení náročných a konfliktných situácií v rámci komunity a pri komunikácii so sociálne vylúčenými osobami.

V rámci projektu by sa mala výrazne zjednodušiť administratívna záťaž prijímateľov projektu vďaka zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.

Oprávnenými prijímateľmi projektu bude 1 043 miest a obcí zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského kraja identifikovaných na základe indexu podrozvinutosti z Atlasu rómskych komunít (2013).

Kalendár udalostí
    HORE