Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informačné semináre k výzve vyhlásenej v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Ministerstvo vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje organizuje Informačné dni k výzve vyhlásenej dňa 18. júla 2016 a zameranej na výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu a prestavbu objektov na podporu fungovania komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Informačné dni sa budú konať v nasledovných dňoch:

  •    17. augusta 2016 o 13:00 v budove Okresného úradu, Štefánikovo námestie č. 5 v Spišskej Novej Vsi
  •    18. augusta 2016 o 10:00 v budove Magistrátu, Trieda SNP 48/A v Košiciach
  •    19. augusta 2016 o 10:00 v budove Obecného úradu, v Cabaji-Čápore

Predmetom informačných dní budú:

  •        prezentácia Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
  •        poskytnutie informácií k vypracovaniu žiadostí o NFP
  •        zodpovedanie otázok k výzvam na výstavbu a rekonštrukciu a prestavbu komunitných centier
  •        diskusia k pripravovaným výzvam v rámci Prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje (podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode)

Svoju účasť na informačných dňoch môžete potvrdiť zaslaním správy na metodika.imrk@minv.sk .

Kalendár udalostí
    HORE