Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informačné semináre OP ĽZ sa stretli s veľkým záujmom

Zástupcovia odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (OIMRK) z Operačného programu Ľudské zdroje absolvovali uplynulý týždeň trojdňové kolo stretnutí s oprávnenými žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok. Postupne navštívili Spišskú Novú Ves, Košice a Cabaj-Čápor.

Informačných seminárov sa zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených žiadateľov, t.j. zástupcov jednotlivých miest a obcí. Hlavnými témami seminárov bola vyhlásená výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu a prestavbu objektov na podporu fungovania komunitných centier.

Otázky zúčastnených sa taktiež týkali pripravovanej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej a úžitkovej vode, ktorej vyhlásenie je naplánované na budúci mesiac. Obe výzvy sú súčasťou prioritnej osi 6 - Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Účastníci seminárov ocenili takúto formu diskusie, počas ktorej dostali odpovede na svoje otázky a mohli riešiť aj prípadné problémy, alebo nezrovnalosti. Zástupcovia OIMRK preto v podobných aktivitách budú pokračovať aj v budúcnosti.

Kalendár udalostí
    HORE