Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

NedisKVALIFIKUJ SA!

V súvislosti s propagovaním vyhlásenej výzvy na podporu celoživotného vzdelávania s názvom Nediskvalifikuj sa!, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR ako gestor PO Vzdelávanie OP Ľudské zdroje pripravujeme informačné semináre v 4 mestách v rámci SR.

Informačný seminár pre žiadateľov o NFP k výzve PO1/2016/DOP/1.4.1-01

5. 12. 2016        Bratislava (Mercure Bratislava Centrum Hotel, Žabotova 2, Bratislava)

6. 12. 2016        Zvolen (Hotel Tenis, Neresnická cesta 13, Zvolen - Pod Dráhy)

7. 12. 2016        Žilina (Holiday Inn, Športová 568/2, Žilina )

8. 12. 2016        Košice (Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice)

 

PROGRAM

09:45 – 10:00     Registrácia

10:00 – 10:30     Výzva – základné informácie (oprávnené aktivity, oprávnení žiadatelia,...)

10:30 – 11:00     Oprávnené a neoprávnené výdavky, financovanie projektu

11: 00 – 11:30    Merateľné ukazovatele

11:30 – 11:50     Prestávka

11:50 – 13:00     Diskusia

13:00                   Záver seminára

Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom online prihlasovacieho formulára najneskôr do 30.11.2016

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁRE

MŠVVaŠ SR si vyhradzuje právo na zmenu programu. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Sekcia štrukturálnych fondov

Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava, Telefón: +421(2) 59 374 134

esf.vzdelavanie@minedu.sk, www.minedu.sk

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

Kalendár udalostí
    HORE