Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Oznam k výzve zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom,

že dopyt žiadostí o NFP predložených v rámci I. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPLZ-PO5-2017-2 zameranej na poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ presiahol aktuálne disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu SO predpokladá vyčerpanie alokácie v druhom hodnotiacom kole, na základe čoho môže sprostredkovateľský orgán výzvu uzavrieť. Presná informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená v priebehu schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP predložených v rámci 1. resp. 2. hodnotiaceho kola.

Viac informácii nájdete tu:

http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=oznam-k-vyzve-zameranej-na-poskytovanie-mentorskej-a-tutorskej-podpory-pre-ziakov-z-mrk

Kalendár udalostí
    HORE