Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Domácnosti marginalizovaných rómskych komunít z 1043 obcí majú šancu získať prístup k pitnej vode

TLAČOVÁ SPRÁVA
7. decembra 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské (OP ĽZ) zdroje vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode. O pomoc z finančných prostriedkov Európskej únie v celkovej výške 16 000 000 eur môže požiadať 1043 miest a obcí zo siedmich slovenských krajov. Cieľom výzvy je zabezpečiť prístup marginalizovaným rómskym komunitám k pitnej vode.

Podľa údajov z Atlasu rómskych komunít z roka 2013 skutočne využíva verejný vodovod 57% domácnosti marginalizovaných, t.j. znevýhodňovaných rómskych komunít (MRK). Iba 23% využíva vlastnú studňu a zvyšok iné zdroje alebo nemá prístup k pitnej vode vôbec. Vyhlásená výzva Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd má ambíciu tieto negatívne čísla zmeniť tak, aby v nasledujúcich rokoch malo čo najviac domácností z týchto komunít prístup k životne dôležitej látke.

„Prístup k pitnej vode z pohľadu štandardov hygieny spoluvytvára podmienky pre plnohodnotnú participáciu na živote spoločnosti. Podľa posledných dostupných údajov má prístup k pitnej vode 89 % marginalizovaných rómskych komunít. Veríme, že zvýšením tejto hodnoty prispejeme v nasledujúcich rokoch k začleňovaniu marginalizovaných komunít do spoločnosti,“ povedal podpredseda vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák.

Oprávnení žiadatelia už môžu posielať žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude 10. marca 2017.

„Voda je základom života a zároveň aj základným ľudským právom, a preto je smutné, že aj v 21. storočí k nej nemá prístup významná časť našej populácie. Operačný program Ľudské zdroje poskytne s pomocou Európskej únie finančnú pomoc obciam, aby zabezpečili zásobovanie pitnou vodou alebo zlepšili už existujúci prístup či dostupnosť k  vode,“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR Adela Danišková.

Ako sa zabezpečí prístup k vode

Hlavnými nástrojmi výzvy budú nízko nákladové opatrenia, pomocou ktorých sa prístup k vode bude zabezpečovať. Pôjde o tri hlavné spôsoby realizácie:

·         výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody

·         budovanie vŕtaných studní

·         realizácia úpravní povrchovej vody

Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode zahŕňa aj kombináciu spôsobov realizácie, a to vybudovanie vŕtanej studne a výstavba miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od studne k výdajnému miestu alebo realizácie úpravne povrchovej vody a miestneho potrubného rozvodu pitnej vody od úpravne vody k výdajnému miestu.

Hromadné zásobovanie znamená zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb. Dôležitým aspektom je aj kvalita poskytovanej vody, ktorá musí spĺňať štandardy stanovené nariadením vlády SR.

Obciam je k dispozícii 16 miliónov eur

Do výzvy sa môže zapojiť 1043 obcí zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského, ktorý je z pohľadu Európskej únie považovaný za rozvinutý. Presný zoznam oprávnených žiadateľov je dostupný v Prílohe č. 7 výzvy. Na tento zoznam sa mestá a obce dostali na základe indexu podrozvinutosti uverejnenom v Atlase rómskych komunít. Obce budú môcť žiadať o finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorého alokácia pre túto výzvu je 16 miliónov eur. Suma vo výške 1 882 352,94 eur bude poskytnutá zo štátneho rozpočtu, čo s príspevkom s eurofondov bude predstavovať 95 % celkového financovania projektu. Zvyšných 5 % si bude musieť zabezpečiť samospráva.

OP ĽZ v gescii MV SR má aktuálne vyhlásené ďalšie dve výzvy orientované na obce s vysokým indexom podrozvinutosti. Do výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa môže naďalej zapojiť 1043 obcí a uchádzať sa tak o finančný príspevok z alokácie vo výške 50 miliónov eur. Výzva na komunitné centrá (alokácia 15 mil. eur) je zameraná na podobné stavebné úpravy a v súčasnosti je dostupná pre 125 vybraných obcí. Zvyšné obce sa bude môcť do procesu zapojiť prostredníctvom samostatnej výzvy v plánovanom termíne vyhlásenia vo februári 2017. V súčasnosti už boli vyhlásené vyzvania na národné projekty Komunitné centrá a Terénna sociálna práca, ktorých prijímateľom bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Celková alokácia OP ĽZ v rámci MV SR je pre programové obdobie 2014-2020 450 miliónov eur vrátane prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

 

Kalendár udalostí
    HORE