Preskočiť na obsah
15.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Užitočné rady ako zvýšiť šance obcí na získanie nenávratného príspevku

Informačné dni k výzvam: Užitočné rady ako zvýšiť šance obcí na získanie nenávratného príspevku

Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) zorganizoval  koncom januára a začiatkom februára štyri informačné dni k vyhláseným a pripravovaným výzvam o nenávratné finančné príspevky v Levoči (dva semináre), Banskej Bystrici a Leviciach.

Na informačné dni boli pozvaní zástupcovia oprávnených miest a obcí, ktoré môžu v programovom období 2014-2020 žiadať o pomoc zo zdrojov Európskej únie. Ide o 1043 miest a obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského.

Predmetom diskusií boli vyhlásená výzva na podporu prístupu k pitnej vode a pripravované výzvy pre oblasť odpadového hospodárstva a prestupného bývania.

„Základným cieľom informačných dní je pomôcť starostom a ďalším zástupcom dotknutých obcí zorientovať sa v administračnom procese nevyhnutnom pre úspešné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ vysvetlila riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucia Rozkopálová.

Účastníci informačných dní mali príležitosť bližšie sa oboznámiť so všetkými dokumentmi a prílohami, s ktorými sa stretnú pri podávaní žiadostí o finančnú pomoc. Prednášajúci zamestnanci sekcie európskych programov sa venovali tiež podmienkam poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia. Súčasťou prezentácie boli technické detaily týkajúce sa oprávnených výdavkov a ďalších povinností zo strany prijímateľov projektov. Počas informačných bol aj priestor na prechádzanie najčastejších chýb zo strany žiadateľov s cieľom vyhnúť sa im do budúcna.

Zástupcovia miest a obcí privítali túto formu diskusie, ktorá im podľa vlastných slov uľahčí celý proces vypĺňania dokumentov súvisiacich so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok. Informačné dni budú organizované aj v budúcnosti, o čom budú oprávnení žiadatelia informovaní vopred.

Prehľad všetkých vyhlásených výziev OP ĽZ v gescii Ministerstva vnútra SR nájdete na tomto odkaze >>>http://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=informacne-dni-k-vyzvam-uzitocne-rady-ako-zvysit-sance-obci-na-ziskanie-nenavratneho-prispevku

Prezentácie z informačných dní na stiahnutie:
výzva na podporu prístupu k pitnej vode (PPTX, 424 kB) + technické detialy (PPTX, 387 kB)
výzva pre oblasť odpadového hospodárstva (PPTX, 389 kB) + technické detaily (PPTX, 412 kB)

Kalendár udalostí
    HORE