Preskočiť na obsah
2.8.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Podpora zamestnanosti mladých ľudí
Podpora zamestnanosti mladých ľudí
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Cieľové skupiny prijímateľov

Rozdelenie cieľových skupín podľa formy komunikácie

Subjekty priamo zapojené do procesu implementácie EŠIF

 • Podpredseda vlády SR pre investície
 • Centrálny koordinačný orgán
 • RO (zamestnanci);
 • SO (zamestnanci);
 • organizácia v priamej pôsobnosti RO (Implementačná agentúra
 • gestori horizontálnych aktivít (zamestnanci);
 • Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov
 • Monitorovací výbor
 • Národný monitorovací výbor
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Orgán auditu
 • Certifikačný orgán
 • Európska komisia príslušné Generálne riaditeľstvá Európskej komisie;

Masmédiá

 • Televízne stanice s celoslovenským pôsobením
 • Regionálne televízne stanice
 • Rozhlasové stanice s celoslovenským pôsobením
 • Regionálne rozhlasové stanice
 • Printové médiá (noviny, časopisy) na celoštátnej úrovni
 • Regionálne printové médiá
 • Špecializované printové médiá
 • Internetové médiá
 • Sociálne siete

Potenciálni žiadatelia o NFP, žiadatelia o NFP, prijímatelia NFP

 • orgány štátnej správy (zástupcovia relevantných orgánov štátnej správy);
 • orgány regionálnej a miestnej územnej samosprávy (primátori, starostovia, predsedovia VÚC, zamestnanci odboru regionálneho rozvoja VÚC);
 • mikroregióny, združenia miest a obcí (zástupcovia mikroregiónov, združení miest a obcí);
 • verejné inštitúcie
 • štátne, verejnoprospešné, mimovládne a neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia a profesijné komory (zástupcovia);
 • podnikateľská sféra (zástupcovia);
 • široká verejnosť,


Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Špecifické CS pre prioritnú os 2

 • nízko kvalifikovaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov
 • dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov, vrátane Rómov
 • NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov
 • NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace
 • NEET do 29 rokov
 • zamestnanec
 • samostatne zárobkovo činná osoba
 • zamestnávateľ
 • poskytovatelia služieb zamestnanosti
 • uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie
Kalendár udalostí
  HORE