Preskočiť na obsah
23.9.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Cieľové skupiny prijímateľov

Rozdelenie cieľových skupín podľa formy komunikácie

Subjekty priamo zapojené do procesu implementácie EŠIF

 • Podpredseda vlády SR pre investície
 • Centrálny koordinačný orgán
 • RO (zamestnanci);
 • SO (zamestnanci);
 • organizácia v priamej pôsobnosti RO (Implementačná agentúra
 • gestori horizontálnych aktivít (zamestnanci);
 • Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov
 • Monitorovací výbor
 • Národný monitorovací výbor
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Orgán auditu
 • Certifikačný orgán
 • Európska komisia príslušné Generálne riaditeľstvá Európskej komisie;

Masmédiá

 • Televízne stanice s celoslovenským pôsobením
 • Regionálne televízne stanice
 • Rozhlasové stanice s celoslovenským pôsobením
 • Regionálne rozhlasové stanice
 • Printové médiá (noviny, časopisy) na celoštátnej úrovni
 • Regionálne printové médiá
 • Špecializované printové médiá
 • Internetové médiá
 • Sociálne siete

Potenciálni žiadatelia o NFP, žiadatelia o NFP, prijímatelia NFP

 • orgány štátnej správy (zástupcovia relevantných orgánov štátnej správy);
 • orgány regionálnej a miestnej územnej samosprávy (primátori, starostovia, predsedovia VÚC, zamestnanci odboru regionálneho rozvoja VÚC);
 • mikroregióny, združenia miest a obcí (zástupcovia mikroregiónov, združení miest a obcí);
 • verejné inštitúcie
 • štátne, verejnoprospešné, mimovládne a neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia a profesijné komory (zástupcovia);
 • podnikateľská sféra (zástupcovia);
 • široká verejnosť,


Vzdelávanie

Špecifické CS pre prioritnú os 1

 • školy a školské zariadenia na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému;
 • deti a žiaci materských, základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane marginalizovaných rómskych komunít ako sú napr. Rómovia
 • študenti stredných a vysokých škôl
 • rodičia
 • vysokoškolskí učitelia
 • manažment vysokých škôl
 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikovej sféry a SAV)
 • lídri komunitnej práce
 • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy
 • tútori a lektori
 • profesionálni a dobrovoľní pracovníci s mládežou
 • osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
 • zamestnanci štátnej správy a samosprávy
 • zamestnanci
 • samostatne zárobkovo činné osoby
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

Špecifické CS pre prioritnú os 2

 • nízko kvalifikovaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov
 • dlhodobo nezamestnaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov, vrátane Rómov
 • NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov
 • NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace
 • NEET do 29 rokov
 • zamestnanec
 • samostatne zárobkovo činná osoba
 • zamestnávateľ
 • poskytovatelia služieb zamestnanosti
 • uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie
ZamestnanosťSociálne začlenenie

Špecifické CS pre prioritnú os 3,4

 • uchádzač o zamestnanie
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (napr. občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, občan starší ako 50 rokov veku, občan s nízkou kvalifikáciou - dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie, občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho starostlivosť alebo s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, občan so zdravotným postihnutím)
 • zamestnanec
 • samostatne zárobkovo činná osoba
 • zamestnávateľ
 • poskytovatelia služieb zamestnanosti, atď.
 • inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci
 • sociálni partneri
 • žiaci a študenti
 • rodičia
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifické CS pre prioritnú os 5

 • obce s prítomnosťou MRK
 • mimovládne neziskové organizácie
 • štátne stredné školy,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • organizácie VÚC, obcí (vrátane materských, stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, resp. VÚC),
 • cirkevné, náboženské a iné právnické osoby zriadené v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR,
 • Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
 • Ministerstvo zdravotníctva SR, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, služieb zamestnanosti, sociálnych služieb, subjekty sociálnej ekonomiky,
 • deti z MRK
 • žiaci základných a stredných škôl pochádzajúcich z MRK a rodičia
 • príslušníci a obyvatelia MRK
 • asistenti/asistentky učiteľov / učiteliek
 • pedagogickí zamestnanci / zamestnankyne
 • odborní zamestnanci / zamestnankyne pedagogicko-psychologických poradní
 • tútori / tútorky
 • lektori / lektorky
 • zamestnanci/ zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s MRK
 • pracovníci / pracovníčky s mládežou
 • mládežnícki pracovníci / pracovníčky
 • komunitní pracovníci / pracovníčky
 • terénni sociálni pracovníci / pracovníčky
 • poskytovatelia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti (verejných aj neverejných)
 • komunitní pracovníci / pracovníčky v oblasti zdravotnej výchovy/pracovníci / pracovníčky v oblasti zdravotnej prevencie a osvety
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifické CS pre prioritnú os 6

 • obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
 • obce s prítomnosťou MRK,
 • mimovládne neziskové organizácie,
 • inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, sociálnych služieb, finančných služieb, podnikateľské subjekty,
 • subjekty sociálnej ekonomiky
Kalendár udalostí
  HORE