Preskočiť na obsah
24.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Zamestnanosť
Zamestnanosť
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Cieľové skupiny prijímateľov

Rozdelenie cieľových skupín podľa formy komunikácie

Subjekty priamo zapojené do procesu implementácie EŠIF

 • Podpredseda vlády SR pre investície
 • Centrálny koordinačný orgán
 • RO (zamestnanci);
 • SO (zamestnanci);
 • organizácia v priamej pôsobnosti RO (Implementačná agentúra
 • gestori horizontálnych aktivít (zamestnanci);
 • Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov
 • Monitorovací výbor
 • Národný monitorovací výbor
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Orgán auditu
 • Certifikačný orgán
 • Európska komisia príslušné Generálne riaditeľstvá Európskej komisie;

Masmédiá

 • Televízne stanice s celoslovenským pôsobením
 • Regionálne televízne stanice
 • Rozhlasové stanice s celoslovenským pôsobením
 • Regionálne rozhlasové stanice
 • Printové médiá (noviny, časopisy) na celoštátnej úrovni
 • Regionálne printové médiá
 • Špecializované printové médiá
 • Internetové médiá
 • Sociálne siete

Potenciálni žiadatelia o NFP, žiadatelia o NFP, prijímatelia NFP

 • orgány štátnej správy (zástupcovia relevantných orgánov štátnej správy);
 • orgány regionálnej a miestnej územnej samosprávy (primátori, starostovia, predsedovia VÚC, zamestnanci odboru regionálneho rozvoja VÚC);
 • mikroregióny, združenia miest a obcí (zástupcovia mikroregiónov, združení miest a obcí);
 • verejné inštitúcie
 • štátne, verejnoprospešné, mimovládne a neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia a profesijné komory (zástupcovia);
 • podnikateľská sféra (zástupcovia);
 • široká verejnosť,


ZamestnanosťSociálne začlenenie

Špecifické CS pre prioritnú os 3,4

 • uchádzač o zamestnanie
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (napr. občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, občan starší ako 50 rokov veku, občan s nízkou kvalifikáciou - dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie, občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho starostlivosť alebo s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, občan so zdravotným postihnutím)
 • zamestnanec
 • samostatne zárobkovo činná osoba
 • zamestnávateľ
 • poskytovatelia služieb zamestnanosti, atď.
 • inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci
 • sociálni partneri
 • žiaci a študenti
 • rodičia
Kalendár udalostí
  HORE