Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom v, kód vyzvania OP ĽZ NP OP ĽZ NP 2022/ 3.1.1/01.

Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 20.7.2022.

Výzva bude zverejnená na tomto linku: https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/zamestnanost/

Cieľom národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti ZUoZ, udržanie ich pracovných návykov a predovšetkým získanie nových zručností a skúseností na trhu práce prostredníctvom motivačných poradenských aktivít s následným zaradením do vykonávania aktivizujúcich činností pre konkrétneho zamestnávateľa počas vedenia v evidencii UoZ. Finančnou motiváciou ZUoZ a potenciálnych zamestnávateľov sa majú vytvoriť predpoklady pre zamestnávanie ZUoZ a ich uplatnenia na trhu práce.

Realizácia národného projektu je plánovaná od 07/2022 počas 18 mesiacov na území celého Slovenska  prostredníctvom hlavnej aktivity „Poskytovanie individualizovaného poradenstva pre znevýhodnených UoZ“.

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ Prioritná os: 3. Zamestnanosť
  
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu, vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
 
Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby
 
   
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 42 500 000 EUR. 

 Oprávneným územím realizácie aktivít projektu je menej rozvinutý kraj v rámci  Slovenskej republiky.

 Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 Oprávneným užívateľom :

  • obce,
  • samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie;
  • štátne aj súkromné: zdravotnícke zariadenia, nemocnice, školy a školské zariadenia, poskytovatelia sociálnych služieb;
  • právnická osoba: zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby, najmä pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo charitatívnych akcií, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou, pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane alebo v súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom
  • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

 Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:

·       znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

 

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je  18 mesiacov.

Kalendár udalostí
    HORE