Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Ďalšia výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2018-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1.

Vyhlásená - 31. augusta 2018

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 21. spetembra 2018

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 989 kB)

Kompletná výzva s prílohami (ZIP, 5 MB)

Často kladené otázky (FAQ) (DOCX, 37 kB)

Prílohe k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 1 MB)
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa s prílohou (ZIP, 938 kB)
Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 292 kB)
Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 362 kB)
Príloha č. 5 - Zoznam sledovaných údajov projektu (PDF, 398 kB)
Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených žiadateľov (PDF, 721 kB)
Príloha č. 7 - Súlad projektu s 3D (PDF, 230 kB)
Príloha č. 8 - Informácia pre žiadateľov o NFP (PDF, 207 kB)
Príloha č. 9 - Štandardná stupnica jednotkových nákladov (PDF, 415 kB)

Kalendár udalostí
    HORE