Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

ĎALŠIE KOLO PRE PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O NFP A INFOSEMINÁRE k výzve „V základnej škole úspešnejší“

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje otvára 4. hodnotiace kolo k výzve V základnej škole úspešnejší .

 

Žiadatelia o finančné prostriedky na vytvorenie nových pracovných miest pre:

·         pedagogických asistentov,

·         inkluzívne tímy v zložení školský psychológ/ špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg,

·         asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

tak môžu naďalej predkladať svoje žiadosti  až do termínu uzávierky kola - 11.1.2018.

 

Po vyhodnotení žiadostí o NFP predložených v  1. a 2. hodnotiacom kole, je žiadateľom k dispozícii 24 130 549,89 EUR (EÚ zdroje), z toho  23 787 814,89 EUR (EÚ zdroje) pre menej rozvinuté regióny a 342 735 EUR (EÚ zdroje) pre viac rozvinutý región (Bratislavský samosprávny kraj).

K viac rozvinutému regiónu (Bratislavský samosprávny kraj) uvádzame, že dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol žiadosťami o NFP predloženými v 3. hodnotiacom kole, t. j. k dátumu 27. septembra 2017, indikatívnu alokáciu na VRR stanovenú výzvou, t. j. 1 500 000 EUR (EÚ zdroj). Žiadosti o NFP v rámci 3. hodnotiaceho kola sa nachádzajú v súčasnosti v schvaľovacom procese.

Pre  všetkých záujemcov o informácie organizujeme ďalšie kolo informačných seminárov,  kde budú mať možnosť získať informácie o oprávnenosti žiadateľov, aktivít,   výdavkov, merateľných ukazovateľoch, príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a tiež diskutovať konkrétne otázky spojené s prípravou a predložením projektu.

Informačné semináre sú určené pre potenciálnych žiadateľov, ktorí ešte nepredkladali žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.

 

Termíny a miesta konania informačných seminárov:

28.11.2017 v Žiline - prihlasovanie na seminár (program seminára)

29.11.2017 v Košiciach - prihlasovanie na seminár (program seminára)

Kalendár udalostí
    HORE