Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Budovanie vzťahov a partnerstva

Záleží nám na tom, aby Národný projekt "Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím" reflektoval na skúsenosti, požiadavky a potreby praxe.

V dňoch 26. a 27. 5. 2022 sme sa preto stretli v spoločnej online diskusii s organizáciami, ktoré zastupujú osoby s mentálnym znevýhodnením a osoby s poruchou autistického spektra, aby sme spoznali ich pohľad na súčasný stav a potreby cieľovej skupiny.

 Spoločne sme diskutovali o sociálnych službách, podpore zamestnávania, vzdelávaní a osobnej asistencii, ktoré sú s témou sociálneho začleňovania úzko spojené.

 V diskusii zaznelo veľa dôležitých podnetov, z ktorých vyberáme:

  • kľúčová je nadrezortná koordinácia a prepojenie systémov sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a podpory zamestnávania, ktorá by sa pretavila aj do aktuálne poskytovaných druhov sociálnych služieb
  • absentujú naprieč systémami prepojené dáta o počte osôb so zdravotným znevýhodnením
  • včasná intervencia a diagnostika má priamy pozitívny dopad na ďalší vývoj detí so zdravotným znevýhodnením a detí v riziku a ich následné sociálne začlenenie
  • je potrebné zabezpečiť dostupnosť odľahčovacej služby a rozšíriť jej poskytovanie nielen pre poberateľov príspevku na opatrovanie, ale aj pre iné osoby, ktoré sa starajú o svoje dieťa so zdravotným znevýhodnením
  • je žiaduce finančne a personálne posilniť sociálne služby
  • dôležitá je odborná príprava zamestnancov pracujúcich v sociálnych službách a v školstve zameraná na prácu s deťmi a dospelými s poruchou autistického spektra a s mentálnym znevýhodnením.

 Závery z našej spoločnej diskusie budú súčasťou prieskumu skutkového stavu a budú slúžiť aj ako podklady pre medzirezortnú pracovnú skupinu, ktorej úlohou bude navrhovať, predkladať a vytvárať systémovú podporu, vrátane potrebných legislatívnych zmien v oblasti sociálneho začleňovania osôb s poruchou autistického spektra a osôb s mentálnym znevýhodnením.

Všetkým účastníkom stretnutí ĎAKUJEME za ich vzácny čas a prezentovanie skúseností a názorov v téme začleňovania osôb so zdravotným znevýhodnením.

Kalendár udalostí
    HORE