Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Cesta k cieľu začína dobrým poznaním východiskového stavu

V rámci národného projektu Podpora sociálneho začleňovanie pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím sme pripravili online dotazníkový prieskum pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý nám pomôže lepšie spoznať ich perspektívu a priority vo vzťahu k poskytovaniu sociálnych služieb pre ľudí s poruchou autistického spektra a ľudí s mentálnym postihnutím.

 

Výstupy dotazníkového prieskumu budú dôležitým východiskom pre nastavenie podpory pre poskytovateľov sociálnych služieb zapojených v tomto národnom projekte a pre spracovanie návrhov systémových zmien v oblasti sociálnych služieb pre prijímateľov s poruchou autistického spektra a prijímateľov s mentálnym postihnutím.

 

Zapojenie sa do prieskumu je príležitosťou prispieť k zlepšovaniu týchto sociálnych služieb a podmienok pre ich poskytovanie.

Záleží nám na tom, aby výsledky prieskumu boli relevantné a poskytovali čo najpresnejší obraz o súčasnom stave a možnostiach zvyšovania kvality sociálnych služieb, preto: 

·       ak ste poskytovateľom sociálnej služby pre ľudí s poruchou autistického spektra alebo ľudí s mentálnym postihnutím, využite túto príležitosť a zapojte sa do prieskumu,

·       ak ste prijímateľom sociálnej služby, blízkou osobou alebo len poznáte poskytovateľa takejto sociálnej služby vo svojom okolí, dajte mu vedieť o možnosti zapojiť sa do prieskumu.

Online dotazník nájdete na tomto linku: https://forms.office.com/r/8jc6DrRnL4

O výstupoch z prieskumu Vás budeme informovať prostredníctvom odborných seminárov, ktorých termíny zverejníme na FB projektu a webovej stránke www.ludskezdroje.gov.sk.

Kalendár udalostí
    HORE