Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Cesta na trh práce 3

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Cesta na trh práce 3“ s kódom OP ĽZ NP 2019/3.1.1/03. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 27.08.2019.

 

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita  3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ  3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) : 42 500 000 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.1.1 v rámci vyzvania sú:  

- uchádzači o zamestnanie

- znevýhodnení uchádzači o zamestnanie

-  zamestnanci

Cieľom národného projektu je zlepšenie postavenia UoZ/ZUoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ a  ZUoZ podporou vytvárania pracovných miest, zníženie nezamestnanosti, osobitne dlhodobej nezamestnanosti, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti. Projekt sa vykonáva prostredníctvom hlavnej aktivity Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ zameraná na zlepšenie ich postavenia na trhu práce prostredníctvom poskytovania finančných príspevkov na úhradu mzdových výdavkov zamestnávateľov, či nákladov spojených s dochádzaním za prácou zamestnancom.

 

Oprávneným typom aktivít  je

 

-          Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ zameraná na zlepšenie ich postavenia na trhu práce

Kalendár udalostí
    HORE