Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Cesta na trh práce II

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Cesta na trh práce II“ s kódom OP ĽZ NP 2018/3.1.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 28.06.2018.

 

Prioritná os č. 3 Zamestnanosť

Investičná priorita  3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ  3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ) : 42 432 564,23 EUR

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú vybrané kraje menej rozvinutého regiónu (Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj)

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.1.1 v rámci vyzvania sú:  

-          uchádzač o zamestnanie (UoZ)

-          znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ZUoZ)

 

Cieľom národného projektu: V rámci projektu sa budú vo vybraných regiónoch prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) implementovať vybrané aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti. Kompetencia uplatňovať aktívne opatrenia na trhu práce vyplýva pre úrady priamo zo zákona o službách zamestnanosti (§ 13 ods. 1 písm. o).

Hlavným cieľom národného projektu „Cesta na trh práce 2“ je zlepšiť postavenia uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“) na trhu práce, zvýšiť zamestnateľnosť a zamestnanosť UoZ a ZUoZ podporou vytvárania pracovných miest, znížiť nezamestnanosť, osobitne dlhodobú nezamestnanosť a podporiť rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti

 

Oprávneným typom aktivít  sú

-          Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ zameraná na zlepšenie ich postavenia na trhu práce

Kalendár udalostí
    HORE