Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Dostupné bývanie s prvkami housing first

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Dostupné bývanie s prvkami housing first, kód výzvy OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je dňa 22.2.2021 s termínmi uzávierky 1. kola dňa 22.03.2021 a 2. kola dňa 23.04.2021.

 Cieľom výzvy je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci (napr. právna, psychologická, atď.) a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním.

Cieľom dostupného nájomného bývania s prvkami housing first je sprostredkovať štandardné, cenovo dostupné, udržateľné a samostatné ubytovanie vybranej cieľovej skupine za podpory sociálnej práce, ako preventívneho opatrenia na ochranu zdravia a života ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu pred ochorením COVID -19.

Výzva je pripravená v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 3 800 000,- eur, z toho 2 000 000 eur je vyhradených pre menej  rozvinuté regióny a 1 800 000,- eur pre viac rozvinutý región.

 Oprávneným územím realizácie projektov je menej aj viac rozvinutý región. Pri posudzovaní územnej oprávnenosti je dôležité sídlo žiadateľa.

 Oprávneným žiadateľom môže byť:

•        občianske združenie

•        nadácia

•        nezisková organizácia poskytujúce všeobecne prospešné služby a nezisková organizácia zriadená osobitným zákonom

•        cirkevná organizácia

•        záujmové združenie právnických osôb.

 

Zároveň platí:

1. Žiadateľ musí byť registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov okrem sociálnych služieb podľa §31-33, §42-47, §54-56, §58-60, alebo mať udelenú akreditáciu na odbornú činnosť špecializované soc. poradenstvo v súlade s § 88 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

2. Žiadateľ musí mať preukázateľnú skúsenosť s prácou s cieľovou skupinou aspoň 1 rok.

 

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

 Ide o fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách ide o ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,

g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo

h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,

i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

 

Odporúčaná minimálna dĺžka realizácie projektov je 24 mesiacov (v čase realizácie projektu je poskytovateľ oprávnený schváliť žiadosť prijímateľa o skrátenie projektu) a maximálna dĺžka realizácie projektov je 28 mesiacov. Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť, a trvá max. 28 mesiacov a zároveň max do 30.11.2023.

Kalendár udalostí
    HORE