Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o činnosti za rok 2019

Dňa 10. septembra 2020 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) svoju 20-tu Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2019.

Ako vyplýva zo správy OLAF-u za rok 2019, OLAF intenzívne pracoval na vyšetrovaní a zastavení čoraz zložitejších cezhraničných podvodných schém ovplyvňujúcich humanitárnu pomoc, životné prostredie, poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj. OLAF výrazne zlepšil ochranu rozpočtu EÚ a jej občanov v mnohých oblastiach od odhaľovania korupcie až po zastavenie pašovania a falšovania výrobkov.

„Odhaľujte, chráňte, vyšetrujte: už 20 rokov OLAF využíva svoje jedinečné odborné znalosti v prospech EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa peniaze daňových poplatníkov vynakladali správne tým, že bojuje proti podvodom, korupcii, pašovaniu a falšovaniu. OLAF drží krok s trendmi v oblasti podvodov a prispôsobuje sa neustále sa meniacim vzorcom podvodov, ktorých cieľom je zneužiť peniaze, ktoré Európa dáva k dispozícii na dosiahnutie svojich priorít. Úspech OLAF-u je dôležitý pre Európu najmä dnes, keď podvodníci upriamujú svoju pozornosť na nadchádzajúci rozpočet 2021 - 2027 vo výške 1,8 bilióna EUR určených aj na oživenie Európy po následkoch pandémie COVID-19. OLAF v posledných rokoch spozoroval rastúci trend podvodov týkajúcich sa fondov EÚ pre oblasti udržateľného rozvoja a environmentálnych programov“ uviedol generálny riaditeľ úradu Ville Itätä.

Výsledky vyšetrovacej činnosti OLAF-u za rok 2019 v číslach:
OLAF uzavrel 181 vyšetrovaní, pričom vydal 254 odporúčaní pre príslušné vnútroštátne orgány a orgány EÚ;
OLAF odporučil, aby sa do rozpočtu EÚ vrátili prostriedky vo výške 485 miliónov EUR;
OLAF začal vyšetrovanie v 223 nových prípadoch.

Trendy vo vyšetrovaní boja proti podvodom:
Správa poukazuje aj na hlavné trendy, ktoré sa objavili alebo pokračovali aj v roku 2019:
kolúzia a machinácie vo verejnom obstarávaní;
cezhraničné schémy podvodov, ktoré sťažujú ich detekciu;
časté zameranie sa na projekty v tretích krajinách;
pokračovanie v zameraní na financovanie výskumu;
pašovanie a falšovanie, zahŕňajúce zložité cezhraničné prepojenia.

Spolupráca s partnermi, zlepšovanie nástrojov proti podvodom

OLAF sa naďalej zapája do spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi členských štátov EÚ a medzinárodnými partnermi. V roku 2019 sa OLAF podieľal na uzatvorení niekoľkých nových dohôd s medzinárodnými orgánmi, vnútroštátnymi orgánmi EÚ a tretími krajinami. V priebehu roku bola podpísaná dohoda o administratívnej spolupráci s Európskym dvorom audítorov.

Predchádzanie podvodom je pre OLAF naďalej kľúčovou úlohou - a OLAF je aj naďalej hybnou silou predchádzania podvodom a usiluje sa chrániť nový rozpočet EÚ pred podvodníkmi. V apríli 2019 OLAF zásadne prispel k prijatiu novej stratégie Komisie pre boj proti podvodom.

Úplné znenie Výročnej správy OLAF-u za rok 2019 nájdete tu.

Zdroj: Tlačová správa OLAF-u č. 25/2020 zo dňa 10. 09. 2020 (k dispozícii aj v slovenskom jazyku):
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/10-09-2020/olaf-2019-investigations-stop-fraud-across-borders-and-sectors_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/10-09-2020/olaf-2019-investigations-stop-fraud-across-borders-and-sectors_sk

Kalendár udalostí
    HORE