Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlásila výzvu s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby.

Výzva je vyhlásená od 29.06.2018. 

Cieľom výzvy je podpora dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby s cieľom zotrvania osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí.

 Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 31.08.2018

- Termín uzavretia 2. kola 26.10.2018

- Termín uzavretia 3. kola 14.12.2018

Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP najskôr 15 dní pred termínom uzavretia 1. kola, teda 17.08.2018.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov Európskej únie je 34 050 000 EUR, z toho 32 300 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 1 750 000 EUR. 

Minimálna výška príspevku:      5 000 €

Maximálna výška príspevku: 500 000 €

V rámci výzvy sa pri poskytovaní NFP uplatňuje Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) č. ŠP SVHZ – 1/2018 pri všetkých oprávnených žiadateľoch / prijímateľoch. 

Úplné znenie vyhlásenej výzvy je dostupné na webovom sídle IA MPSVR SR tu: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20184.2.101

 

Kalendár udalostí
    HORE