Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Zamestnanosť

Informácia k výzve na národný projekt Prvá pomoc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie Vyzvania na predkladanie žiadosti                   o nenávratný finančný príspevok s názvom „Prvá pomoc“ s kódom OP ĽZ NP 2020/3.1.2/01.  Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 21.7.2020.

 

Prioritná os  č. 3 Zamestnanosť

Špecifický cieľ  3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (Zdroj EÚ)  je 390 262 575,00 EUR.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej a viac rozvinutého regiónu.

Oprávnenou cieľovou skupinou v rámci špecifického cieľa 3.1.2. vyzvania sú:  zamestnanec,

zamestnávateľ a samostatne zárobkovo činná osoba

 

Cieľom národného projektu  je zmiernenie dopadov vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS) alebo núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19 na zamestnanosť a trh práce na území Slovenskej republiky, prostredníctvom finančnej podpory pre zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, alebo z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb, alebo výpadku subdodávateľov. Podpora zamestnávateľov na udržanie pracovných miest a SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti je rozdelená podľa jednotlivých oblastí a podľa vecného zamerania do štyroch opatrení podľa konkrétnych opatrení prijatých uznesením Vlády SR a v súlade so Schémou štátnej pomoci podľa aktuálne platných podmienok stanovených v Oznámení o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku zverejnených na www.pomahameludom.sk.

Oprávneným typom aktivít - aktivita bude zameraná na poskytovanie finančného príspevku na podporu udržania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý udržal pracovné miesto/a, aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov, na základe ktorých na prechodné obdobie prerušil alebo obmedzil svoju prevádzkovú činnosť, alebo v prípade  straty príjmu nadväzne na pokles tržieb v súlade s časťou 2.1.2. Schémy štátnej pomoci,  s cieľom posilniť štrukturálne stabilnú zamestnanosť a poskytovanie finančného príspevku        na podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti v súlade s časťou 2.1.1. Schémy štátnej pomoci.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je 16 mesiacov.

Kalendár udalostí
    HORE