Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, informuje žiadateľov, že z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom PO1/2016/DOP/1.4.1-01 pod názvom NedisKVALIFIKUJ SA!, zameranú na podporu celoživotného vzdelávania, plánuje k 20. novembru 2017 predmetnú výzvu uzavrieť.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že príjem žiadostí o poskytnutie NFP bol ukončený termínom uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy, t.j. 11. september 2017.  

 

Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR .

Kalendár udalostí
    HORE