Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informácia o plánovanom vyhlásení výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“), bolo uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 určené ako vykonávateľ časti Komponentu 13 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO SR“), a to pre investíciu „Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti“.

 

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že MPSVR SR plánuje vyhlásiť otvorenú Výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z POO SR (ďalej len „výzva“) spolu so všetkými jej prílohami.

 

Cieľom výzvy je vytvorenie databázy externých odborných hodnotiteľov pre:

 Komponent:      13. Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno - zdravotná starostlivosť

 Investícia:           1. Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti

 

Podrobné informácie o podmienkach, znalostných oblastiach, pre ktoré hľadáme odborných hodnotiteľov, vrátane žiadosti a jej príloh budú zverejnené spolu s výzvou na webovom sídle MSPVR SR

Kalendár udalostí
    HORE