Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informácia o plánovanom vyhlásení zmeny č.1 výzvy s kódom č. POO-K13-I1-2022-OH1 na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) ako vykonávateľ časti Komponentu 13 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky pre investíciu 1 „Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti“, si týmto dovoľuje oznámiť plánované vyhlásenie „Zmeny č.1 výzvy s kódom č. POO-K13-I1-2022-OH1 na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu“ (ďalej len „ Zmena výzva“)

 

Cieľom Zmeny výzvy je formálna úprava, spresnenie a zapracovanie zmien v texte výzvy, najmä v kritériách pre zaradenie žiadateľov do databázy odborných hodnotiteľov a spôsobe predkladania žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov.

 

Podrobná informácia o Zmene výzvy, vrátanej jej aktualizovaného znenia, bude zverejnená spolu so všetkými jej prílohami na webovom sídle MSPVR SR.

 

 

Kalendár udalostí
    HORE