Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II". 

Výzva je vyhlásená od 26. 02. 2018. 

 

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 23. 04. 2018

- Termín uzavretia 2. kola 14. 08. 2018

- Termín uzavretia 3. kola 14. 11. 2018

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov Európskej únie je 

-          10 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR na menej rozvinuté regióny a 3 000 000 EUR na viac rozvinuté regióny.

 

Minimálna výška príspevku: 30 000 €

Maximálna výška príspevku: 200 000 €

 

Maximálna výška príspevku pre subjekty mimo schémy pomoci de minimis pri realizácii aktivity 1 „Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy“:  500 000 EUR

 

Úplné znenie vyhlásenej výzvy je dostupné na webovom sídle IA MPSVR SR tu: znenie výzvy

Kalendár udalostí
    HORE