Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Informácie o vyhlásení nových hodnotiacich kôl pre výzvy operačného programu Ľudské zdroje PO 1 Vzdelávanie

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle informácie o vyhlásení nových hodnotiacich kôl pre výzvy operačného programu Ľudské zdroje PO  1 Vzdelávanie.

 

Ministerstvo školstva vyhlásilo 4. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom „Vysoká škola pre prax“ s dátumom uzávierky: 30.03.2020.

Ministerstvo školstva vyhlásilo 6 hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01 s názvom „Skvalitnenie prípravy budúcich odborných a pedagogických zamestnancov. Dátum uzávierky 6. hodnotiaceho kola je stanovený dňa 06.04.2020

Vo výzve s názvom „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“ s  kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 vyhlásil rezort školstva  5. hodnotiace kolo výzvy s dátumom uzávierky: 27.03.2020

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu zároveň vyhlásilo 5. hodnotiace kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ s dátumom uzávierky: 17.04.2020

Informácie o vyhlásení nových hodnotiacich kôl sú zverejnené  na webovom sídle rezortu školstva v aktualitách (https://www.minedu.sk/16651-sk/aktuality/) a zároveň pri každej konkrétnej výzve:

Vysoká škola pre prax

https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/

 

Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov

https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/

 

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-podpora-zlepsovania-studijnych-vysledkov-a-kompetencii-ziakov-oplz-po12019dop111-01/

 

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/

 

Kalendár udalostí
    HORE