Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE NA PODPORU ČITATEĽSKEJ, MATEMATICKEJ A PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole".

Termíny a miesta konania informačných seminárov:

  • 22. 8. 2018 v Bratislave – prihlasovanie na seminár TU
  • 23. 8. 2018 v Žiline – prihlasovanie na seminár TU

Oprávneným žiadateľom o NFP sú v rámci tejto výzvy základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zriaďovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu.

Viac informácií o výzve Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole nájdete na: http://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov

letak-k-vyzve-OPLZ-gramotnost-2018

 

Kalendár udalostí
    HORE