Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 - 2020 a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako žiadateľ v rámci operačného programu Ľudské zdroje pripravujú vyhlásenie vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Integrovaný prístup k výkonu sociálnej práce zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny II.“ s kódom OP ĽZ NP 2022/4.1.1/01. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 29.11.2022.

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie 15 259 567,62 EUR

Oprávneným územím realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej a viac rozvinutého regiónu.

Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle operačného programu Ľudské zdroje  a v súlade so špecifickým cieľom 4.1.1 sú: deti; mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy; rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny; nízkopríjmové domácnosti; osoby so zdravotným postihnutím; marginalizované skupiny, vrátane Rómov; jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením;  zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a/alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore; deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; subjekty   vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Hlavným cieľom národného projektu je pokračovanie v podpore komplexného prístupu v poskytovaní pomoci a poradenstve osobám z cieľovej skupiny podľa ich aktuálnych potrieb a to v oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj v oblasti SPODaSK so zreteľom na aktívne riešenie ich životnej situácie. Dôraz bude kladený na budovanie sieťovania či už v rámci úradu PSVR, ako aj sieťovania regionálnych možností pomoci cieľovej skupine pri riešení jej životnej situácie. Implementácia NP bude mať pozitívny vplyv na znižovanie rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj na zvyšovanie zamestnateľnosti.

Realizácia národného projektu je plánovaná počas 13 mesiacov prostredníctvom hlavnej aktivity v zmysle operačného programu Ľudské zdroje „Podpora profesionalizácie sociálnej práce a iných odborných činností v prirodzenom prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom prostredí a na komunitnej úrovni, napr. terénna sociálna práca a komunitné centrá“.

Oprávnené obdobie pre realizáciu aktivít projektu je od 01.12/2022 do 31.12/2023.

Kalendár udalostí
    HORE