Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Ministerstvo školstva hľadá odborných hodnotiteľov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje PO1 Vzdelávanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF za účelom hodnotenia národných a dopytovo-orientovaných projektov pre nasledujúce špecifické ciele:

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Špecifický cieľ 1.2.1: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Špecifický cieľ 1.3.1: Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Špecifický cieľ 1.4.1: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 

Cieľom výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je rozšíriť už existujúcu databázu odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 a 1.4.1 prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ . Databáza bude slúžiť pre potreby výberu odborných hodnotiteľov, ktorí budú následne hodnotiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné ako aj dopytovo-orientovaných projekty za účelom transparentnej, objektívnej a kvalitnej realizácie hodnotiaceho procesu s využitím kvalifikovaných odborníkov.

Termín uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola je 30.11.2018. Termíny ďalších uzavretí hodnotiacich kôl sú stanovené k poslednému dňu každého nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Všetky potrebné informácie, ako aj  znenie výzvy spolu s prílohami nájdete tiež na: https://www.minedu.sk/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-pre-specificke-ciele-111-121-131-a-141/

Kalendár udalostí
    HORE