Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra pomôže obciam s procesom vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami

Otázka vysporiadania pozemkov v osídleniach marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len "MRK") sa významne dotýka pretrvávajúceho spoločenského problému, ktorým je stav bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom pod obydliami MRK. Vysporiadanie pozemkov je jedným zo základných predpokladov pre sociálno-ekonomickú integráciu MRK do spoločnosti, ktorá je úzko spojená s pocitom bezpečia domova, zlepšením etnických vzťahov, a teda s odstránením stavu, kedy vlastníci pozemkov nemôžu pozemok užívať, a je predpokladom k pokojnému spolužitiu majority s minoritou.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s pretrvávajúcim ochorením COVID-19 v najbližších dňoch plánuje vyhlásiť výzvu, ktorá pomôže obciam s procesom vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami. Výzva prispeje k zlepšeniu štandardov hygieny bývania v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom podpory vysporiadania pozemkov postupom jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len "JPU").

V čase pretrvávajúcej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 musíme viac ako inokedy zabezpečiť ochranu a starostlivosť práve o tieto najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a zlepšiť im životné podmienky opatreniami, ktoré budú viesť k zlepšeniu štandardov hygieny bývania. Práve bývanie je považované za kľúčovú oblasť, ktorá je východiskovým základom pre ďalšie oblasti ako je zdravie, vzdelávanie a prístup na trh práce. Bývanie je priamym ukazovateľom životnej úrovne osôb, ktorá je u MRK výrazne horšia ako u ostatnej populácie. Obydlia postavené na nevysporiadaných pozemkoch bez základnej infraštruktúry ako legálne pripojenie k elektrine, prístup k pitnej vode, prístupové cesty a chodníky, plyn, kanalizácia a s tým spojený problematický odvoz komunálneho odpadu, robia tieto osídlenia v čase pretrvávajúceho koronavírusu za najviac ohrozené a rizikové. Navyše obyvatelia obydlí na pozemkoch, ku ktorým nemajú žiadny právny vzťah, žijú v permanentnom stave neistoty, keďže ich obydlia môžu byť odstránené ako nelegálne stavby.

Výzva bude nadväzovať na čiastkové výstupy národného projektu "Podpora vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" realizovaného v rámci Prioritnej osi 5, OP ĽZ, preto oprávnenými žiadateľmi budú len obce, ktoré sa zapojili do uvedeného národného projektu, a to z dôvodu, že tieto obce majú k dispozícii čiastkové výstupy vo forme analýzy, na základe ktorej je možné zhodnotiť situáciu v rómskom osídlení, čo je predpokladom úspešného ukončenia procesu vysporiadania.

Právne vzťahy k nevysporiadaným pozemkom pod rómskymi osídleniami sú jedným zo zdrojov spoločenského napätia a protirómskych nálad, ktoré reprodukujú mnohé médiá a extrémistické hlasy v politike aj spoločnosti. Na jednej strane vlastníci pozemkov, na ktorých sa nachádzajú rómske obydlia, nemôžu svoj majetok reálne využívať. Na druhej strane bez usporiadania právneho vzťahu k pozemku nie je možné legalizovať obydlie, ktoré sa na takomto pozemku nachádza.

Kalendár udalostí
    HORE