Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra posilňuje úlohu komunitných centier

Podporu začlenenie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) do spoločnosti rieši Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v rámci  vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier. Na obidve výzvy je vyčlenených  30 807 037,00  eur.

 

S podporou EÚ majú obce a mestá možnosť zmodernizovať  existujúce komunitné centrá,  prestavať iné objekty na účely centier, prípadne postaviť nové objekty. Komunitné centrá sú kľúčovým miestom, kde bude MRK poskytnutá odborná pomoc v otázkach zamestnanosti, finančnej gramotnosti a zlepšenia kvality životných podmienok.

 

V rámci prvej vyhlásenej výzvy sa doposiaľ úspešne schválilo 31 projektov v celkovej hodnote 8 208 715 eur (EÚ zdroje).  Oprávnených 125 obcí a miest (PDF, 375 kB)má stále možnosť zapojiť sa do výzvy na predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a využiť zostávajúcich 6 791 285 eur. Uzávierka III. hodnotiaceho kola je 5.10.2017.

 

Druhá výzva, ktorá bola vyhlásená v máji 2017 je určená pre verejný ale aj neziskový sektor. Alokovaná čiastka na výzvu je 15 807 037 eur. Cieľom tejto výzvy je podporiť technickú vybavenosť obcí a miest s prítomnosťou MRK a zlepšiť tak prístup MRK k sociálnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie komunitných centier, prestavbou iných objektov pre účely fungovania centier ako aj výstavbu nových . Oprávnení žiadateliaz 1043 oprávnených území majú možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v prvom hodnotiacom kole, ktorého uzávierka  je 5.10.2017.

Kalendár udalostí
    HORE