Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra vyhlásilo výzvu na podporu budovania a rozširovania kapacít v materských školách

Rezort vnútra vyhlásil dňa 19. decembra 2019 ďalšiu výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 zameranú na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je  spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom výzvy je zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve najmä pre obyvateľov MRK v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú  obce a mestá z Atlasu rómskych komunít. Nová výzva prináša v porovnaní s predchádzajúcou výzvou rozšírenie oprávnenosti žiadateľa o subjekty z neziskového sektora, cirkevné a náboženské spoločnosti a organizácie štátnej správy, štátne a rozpočtové organizácie  a štátne príspevkové organizácie. Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu  územie obcí a miest z Atlasu rómskych komunít, okrem Bratislavského kraja.

Na túto výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených 5 miliónov eur. Žiadatelia z verejného a neziskového sektora sa na projekte budú podieľať s 5 percentnou spoluúčasťou. Súčasťou novej výzvy je inštitút zásobníka projektov, ktoré budú pozitívne vyhodnotené. Sprostredkovateľský orgán tak bude môcť po uvoľnení finančných prostriedkov a na základe schválenia navýšenia alokácie na výzvu, schváliť projekty neschválené z dôvodu chýbajúcej alokácie.

Oprávnenými výdavkami na výzvu sú podpora výstavby a rekonštrukcie materských škôl vrátane interiérového a exteriérového vybavenia s dôrazom na vytvorenie nových kapacít. Osobitnou podmienkou výzvy je, že počas obdobia udržateľnosti musí byť z celkového počtu detí, ktoré navštevujú materskú školu v školskom roku, minimálne 15 percent detí z MRK.  Na konci obdobia udržateľnosti projektu musí prijímateľ zároveň preukázať, že z celkového počtu detí, ktoré navštevovali materskú školu počas 5 rokov, bolo minimálne 25 percent detí z MRK.

V priebehu mesiaca február 2020, odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít plánuje zorganizovať informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, ktoré sa budú konať v mestách Košice, Prešov a Banská Bystrica. Cieľom seminárov bude informovať potenciálnych žiadateľov, ktorí pripravujú svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok o detailoch vyhlásenej výzvy, pripravovaných výzvach ako aj poskytnúť možnosť individuálnych konzultácií k výzve a ku konkrétnym projektovým zámerom. Bližšie informácie o informačných dňoch nájdete začiatkom januára na našom webovom sídle v časti Infosemináre a vzdelávacie aktivity.

„Kľúčovú úlohu pri postupnom zlepšovaní životnej úrovne má zvyšovanie vzdelanostnej úrovne. Vzdelanie znamená väčšiu možnosť pracovného uplatnenia, následne dôstojnejšie životné podmienky a vyšší životný štandard.“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

Bližšie informácie k výzve môžete nájsť na stránke www.minv.sk, na telefónnych číslach 02/509 45 112, 116, cez mailovú adresu metodika.imrk@minv.sk, alebo po telefonickej dohode osobne na adrese Panenská 21, Bratislava, kde zamestnanci odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít pomôžu spoločne prejsť všetky podmienky získania pomoci.

Kalendár udalostí
    HORE