Preskočiť na obsah
14.7.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Ministerstvo vnútra zvyšuje rozpočet pre miestne občianske poriadkové služby

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo koncom mája novú výzvu pre miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Na výzvu, ktorej prípravu inicioval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, reagoval neočakávaný počet obcí, a to aj napriek veľmi krátkemu termínu na predloženie žiadostí. Dopyt dvojnásobne prekročil vyčlenené finančné zdroje (22,4 mil. EUR pri rozpočte 11,7 mil. EUR).

Ministerstvo vnútra v prvom kroku hľadalo dodatočné zdroje v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Prehodnotením očakávaného vývoja čerpania zdrojov na aktivity pre marginalizované rómske komunity bolo možné časť zdrojov presunúť na túto výzvu. Alokácia výzvy bude zvýšená o 6,4 mil. EUR, čo finančne pokryje všetky projekty, ktoré splnia podmienky výzvy. Vyhodnotenie predložených žiadostí o nenávratný príspevok sa ukončí v priebehu septembra, čo umožní nasadiť MOPS v teréne už na jeseň.

 „Je veľmi pozitívne, že o výzvu je veľký záujem. Podarilo sa nám spoločne pripraviť taký produkt, ktorý je jednoduchý po každej stránke a prináša významné zníženie byrokracie pre žiadateľov. Veľký záujem na druhej strane znamená väčšiu administratívnu záťaž pre našu sekciu. Z toho dôvodu bude schvaľovací proces žiadostí trvať o niečo dlhšie, ako sme plánovali. Osobne som ale veľmi rada, že sa nám podarilo nájsť ďalšie zdroje na MOPS,“  uviedla  generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Najväčší záujem bol v tých oblastiach, kde je najvyššia miera nezamestnanosti a najväčšie sociálne problémy. Takmer tri štvrtiny žiadostí o nenávratný finančný príspevok prišli z Prešovského (42,11 %) a Košického samosprávneho kraja (32,16 %). Viac ako polovica žiadateľov pochádza z najmenej rozvinutých okresov. Najväčší záujem prejavila Rimavská Sobota a Vranov nad Topľou.

 „Dodatočné financie výrazne posilnia pozitívne účinky pôsobenia MOPS predovšetkým v najmenej rozvinutých oblastiach. Ide o aktivitu, ktorá pomôže všetkým a zlepší kvalitu života v obciach. Vďaka dodatočnej podpore vytvoríme viac ako 700 pracovných miest najmä v najmenej rozvinutých regiónoch. Príspevok výzvy z pohľadu zamestnanosti, udržateľnej minimálne na 3 roky, je pre dotknuté oblasti veľmi vysoký,“ uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Miestne občianske poriadkové služby v minulosti dokázali, že majú pozitívny vplyv na život v obciach. Členovia poriadkových služieb nefungujú len ako výpomoc polícii, ale najmä ako pomocníci v rámci každodenného života v komunite. Často sú to práve členovia poriadkových služieb, ktorí odprevádzajú deti do školy, dohliadajú na problémové úseky ciest, pomáhajú pri organizovaní spoločenských podujatí a podobne. MOPS tvoria jeden z mostov medzi majoritou a minoritou a zároveň sú signálom, že za poriadok v obci sú zodpovední všetci jej obyvatelia.

Kalendár udalostí
    HORE