Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

MV SR opätovne vyhlási výzvu na podporu prístupu k pitnej vode

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) vyhlásilo ďalšiu výzvu zameranú na prístup k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK), ktorá je  spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Operačný program Ľudské zdroje s pomocou Európskej únie tak dáva možnosť obciam a mestám zabezpečiť prístup k pitnej vode.

 Úlohou štátu je pomáhať pri ochrane zraniteľných, znevýhodnených a marginalizovaných ľudí a skupín. Prístup k bezpečnej pitnej vode patrí medzi základné ľudské práva. Voda je základná podmienka života  človeka a má  kľúčovú hygienickú funkciu. Sprostredkovateľský orgán opätovne pristúpil k vyhláseniu tejto výzvy, aby umožnil ďalším žiadateľom zlepšiť prístup k pitnej vode svojim obyvateľom pomocou vodovodov, budovania vodných zdrojov, výdajných miest alebo úpravní povrchových vôd. Zároveň realizáciou týchto opatrení budú môcť obce a mestá zmierniť šírenie a následky pandémie ochorenia COVID-19. 

   

Jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje je zvýšiť počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj prístup k pitnej vode. Prostredníctvom zabezpečenia prístupu k pitnej vode sa zlepší kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK), čím môžeme prispieť aj k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

 

Cieľom zverejnenej výzvy je zlepšiť prístup k bezpečnej pitnej vode a prispieť tak k integrácií vylúčených skupín obyvateľstva do spoločnosti. Podpora z operačného programu Ľudské zdroje bude smerovať najmä do lokalít s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ktoré boli predtým pripojené k menej kvalitnému zdroju pitnej vody, alebo neboli pripojené k žiadnemu zdroju pitnej vody.

 

Na výzvu je zo zdrojov Európskej Únie vyčlenených 10 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019 a ich územie, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Súčasťou novej výzvy je inštitút zásobníka projektov, ktoré budú pozitívne vyhodnotené. Sprostredkovateľský orgán tak bude môcť po uvoľnení finančných prostriedkov a na základe schválenia navýšenia alokácie na výzvu, schváliť projekty, ktoré budú neschválené z dôvodu chýbajúcej alokácie.

 

Oprávnenými výdavkami na výzvu sú výdavky na podporu výstavby a rozšírenie miestnych vodovodov, potrubných rozvodov pitnej vody, ako aj budovanie výdajných miest a výdajných stojanov, budovanie vodných zdrojov a realizácia úpravní povrchovej vody. Oprávnené obce a mestá sa na projekte budú podieľať 5-percentnou spoluúčasťou.

  

Vzhľadom na to, že prístup k pitnej vode chýba v niektorých prípadoch aj v častiach obcí s nerómskou populáciou, je žiadúce predchádzať exklúzií medzi MRK a nerómskou populáciou v rámci podpory intervencií zameraných na prístup k pitnej vode. Z tohto dôvodu je umožnené popri investíciách do zlepšenia prístupu k pitnej vode pre MRK podporiť pomerne aj investície v častiach obce, ktoré neobýva MRK.

 

Odbor inklúzie marginalizovaných rómskych komunít bude na svojom webovom sídle v časti Aktuality a v časti Infosemináre a vzdelávacie aktivity informovať, akým spôsobom bude výzvu prezentovať potenciálnym žiadateľom. Našou snahou je zostať v blízkom kontakte s potenciálnymi žiadateľmi a preto z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19 a v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda SR vyhlásila, je v pláne zabezpečenie prezentácie online formou.

 

Bližšie informácie k výzve môžete nájsť na stránke www.minv.sk, na telefónnych číslach 02/509 45 112, 116, 110, cez mailovú adresu metodika.imrk@minv.sk respektíve prostredníctvom Informačno - poradenských centier nachádzajúcich sa v jednotlivých krajoch SR.

Kalendár udalostí
    HORE