Preskočiť na obsah
22.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudíZamestnanosť

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“

Cieľom projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ je podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti absolventov škôl prostredníctvom získania a prehlbovania pracovných zručností. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít. 

Aktivita č.1

Poskytovanie finančného paušálneho príspevku na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti.
Pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe sa postupuje tak ako doteraz, len s tým rozdielom, že príspevok na vykonávanie absolventskej praxe poskytuje príslušný úrad PSVR, v ktorého územnom  obvode sa absolventská prax vykonáva, pretože doteraz príspevok poskytoval úrad PSVR, v ktorého územnom obvode mal UoZ trvalý pobyt bez ohľadu na to, kde sa absolventská prax  vykonávala.

Cieľová skupina:
Občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie.

Počas celej doby trvania absolventskej praxe musí UoZ spĺňať status absolventa školy podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.

Oprávnené výdavky:

paušálny príspevok pre absolventa školy vo výške 65 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov, spojených s vykonávaním absolventskej praxe,
náhrada poistného na úrazové poistenie absolventovi školy, počas vykonávania absolventskej praxe. 

Aktivita č.2 

Cieľová skupina:
NEET do 29 rokov, ktorí v čase vstupu do národného projektu spĺňajú definíciu absolventa školy v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti v platnom znení, s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných UoZ.

Úrad poskytne finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesta určitý počet uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny, ak pracovný pomer je dohodnutý na plný pracovný úväzok:

na dobu určitú, minimálne na 9 mesiacov alebo
na neurčitý čas s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 9 mesiacov.
V prípade, ak bude zamestnávateľ prijímať do pracovného pomeru UoZ, ktorý u neho vykonával absolventskú prax v zmysle § 51 zákona o službách zamestnanosti v rámci aktivity č. 1 tohto národného projektu, UoZ v čase vzniku pracovného pomeru už nemusí spĺňať definíciu absolventa školy v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. V prípade ak bude zamestnávateľ prijímať do pracovného pomeru UoZ, ktorý u neho vykonával absolventskú prax v zmysle § 51 zákona o službách zamestnanosti mimo tohto projektu, UoZ v čase vzniku pracovného pomeru musí spĺňať definíciu absolventa školy v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.

Finančný príspevok bude poskytovaný zamestnávateľovi v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca, najviac vo výške preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vypočítaného z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančný príspevok poskytuje. Maximálna mesačná výška príspevku na jedno pracovné miesto je v čiastke 294,96 EUR.

Podporované pracovné miesto musí zamestnávateľ obsadiť v zmysle dohody o poskytnutí finančného príspevku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní od ukončenia absolventskej praxe, ktorú u neho UoZ pred prijatím do pracovného pomeru vykonával/i v zmysle § 51 zákona o službách zamestnanosti a v deň vzniku pracovného pomeru spĺňa/jú definíciu absolventa školy v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.

Pracovné miesto(a), na ktoré sa poskytuje finančný príspevok, sa v prípade predčasného skončenia pracovného pomeru nepreobsadzuje(ú) a zaniká(jú).

Povinná doba trvania tohto pracovného miesta je najmenej 9 mesiacov, pričom po dobu najviac 6 mesiacov bude úrad pracovné miesto podporovať finančným príspevkom a následne je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto najmenej počas ďalších 3 mesiacov.

Ak zamestnávateľ v priebehu 9 mesiacov od vytvorenia pracovných miest zrušil akékoľvekpracovné miesto pre nadbytočnosť (§ 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce), je povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok za počet zrušených miest, vo výške najnižšie poskytnutého (uhradeného) príspevku, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.

Ak zamestnávateľ nesplní podmienku doby povinného udržania pracovného miesta (9 mesiacov), na ktoré bol poskytnutý príspevok, je povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého neudržal toto pracovné miesto, do 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia pracovného miesta (skončenia pracovného pomeru s UoZ), s jedinou výnimkou ak rozviazanie pracovného pomeru nastane výpoveďou zo strany zamestnanca, v takom prípade zamestnávateľ nie je povinný pomernú časť poskytnutého príspevku vrátiť.

V prípade, ak vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok, je dočasne voľné z dôvodu napr. dlhodobej dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky a pod., pracovné miesto sa považuje za obsadené.

Vytvorené pracovné miesto nemôže byť obsadené uchádzačom o zamestnanie, ktorého posledným zamestnávateľom 9 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku bol zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevok, s výnimkou UoZ, ktorý u zamestnávateľa pracoval na základe príspevku v rámci niektorého aktívneho opatrenia na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti. Rovnako sa táto podmienka neuplatňuje na UoZ, ktorý u žiadateľa o príspevok pracoval na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223/225 Zákonníka práce.

Oprávnení žiadatelia o príspevok:

  • zamestnávatelia zriadení zákonom,
  • orgány štátnej a verejnej správy,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené orgánom štátnej a verejnej správy,
  • obce a VÚC,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC.


Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a povinné prílohy k žiadosti žiadateľ predkladá v jednom origináli na územne príslušný úrad, kde žiadateľ vytvára pracovné miesto, ktorý je oprávnený žiadosť prijať a poskytnúť príspevok.

Viac informácii získate na vašom príslušnom UPSVaR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár udalostí
    HORE