Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudíZamestnanosť

Národný projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti."

Cieľová skupina

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie ďalej UoZ,  podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti  - občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na dobu minimálne 15 mesiacov. Finančný príspevok sa poskytuje mesačne počas najviac 12 mesiacov, alebo najviac počas 15 mesiacov, v závislosti od doby evidencie prijatého UoZ na jedno vytvorené pracovné miesto. Finančný príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode vytvorí pracovné miesto.

Žiadateľ je povinný preukázať, že ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku vykonával svoju činnosť najmenej 12 mesiacov.

Výška príspevku

1. V prípade ak zamestnávateľ príjme do pracovného pomeru UoZ evidovaného v evidencii UoZ najmenej 12 - 24 mesiacov je mesačná výška príspevku 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 80 % z minimálnej celkovej ceny práce (ďalej len „MCCP“), t.j. na rok 2016 maximálne 438,04 €.
2. V prípade ak zamestnávateľ príjme do pracovného pomeru UoZ evidovaného v evidencii UoZ viac ako 24 mesiacov je mesačná výška príspevku 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 95 % z MCCP, t.j. na rok 2016 maximálne 520,17 €.
 Finančný príspevok na pracovného tútora

Finančný príspevok sa môže poskytovať zamestnávateľovi na pracovného tútora, ktorý zabezpečí prijatému zamestnancovi z oprávnenej cieľovej skupiny aktívnu pomoc a podporu pri vykonávaní pracovných činností vo výške najviac 25 % z MCCP, t. j. na rok 2016 maximálne 136,88 € (príspevok ku mzde). Finančný príspevok na pracovný tútoring bude poskytovaný zamestnávateľovi najviac počas prvých 3 mesiacov odo dňa vzniku pracovného pomeru. V rámci národného projektu môže 1 pracovný tútor zabezpečovať tútoring pre 1 - 3 zamestnancov.

Zamestnávateľ v pracovnej zmluve dodrží deklarovanú výšku mzdy akú uviedol v žiadosti o poskytnutie príspevku a zároveň dodrží výšku mzdy najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta v zmysle Zákonníka práce..

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.

 

Viac informácii získate na vašom príslušnom UPSVaR.

Kalendár udalostí
    HORE