Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Sociálne začlenenie

Národný projekt "Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím"

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) je prijímateľom pre národný projekt „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“).

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Kód projektu: 312041BGD8

Alokácia: Výška NFP schválená pre realizáciu národného projektu je 5 855 342,89 EUR.

Cieľová skupina národného projektu: 

·       osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len „osoby so ZP“),

·       subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu,

·       verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,

·       zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Oprávneným územím realizácie projektov je menej aj viac rozvinutý región.

Oprávnení užívatelia pre zapojenie sa do národného projektu: 

·       Subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu,

·       Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb.

V rámci Podaktivity 3 sa podporí minimálne 72 odborných zamestnancov (až do vyčerpania alokácie) poskytovateľov sociálnych služieb  pracujúcich s vybranou cieľovou skupinou osôb so ZP s dôrazom na osoby s mentálnym postihnutím a osoby s poruchami autistického spektra. V rámci podaktivity 4 sa podporí minimálne 24 poradcov pracovnej integrácie z registrovaných agentúr podporovaného zamestnávania (Ďalej len „APZ“) a registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb.

Realizácia: 01.októbra 2021 -  31. decembra 2023

Hlavným cieľom je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, špecificky ľudí so ZP s dôrazom na osoby s mentálnym postihnutím (ďalej len MP) a osoby s poruchou autistického spektra (ďalej len PAS), a zlepšenie ich životnej situácie a to prostredníctvom nastavenia systémovej podpory a zvyšovaním kvality odborných činností najmä v oblasti sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v rámci celého Slovenska.

 

Hlavná aktivita:       Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so ZP

Podaktivita 1:          Prípravná fáza projektu

Podaktivita 2:          Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a návrh systémovej podpory v oblasti sociálneho začleňovania

Podaktivita 3:          Podpora poskytovateľov sociálnych služieb

Podaktivita 4:          Podpora poradcov pracovnej integrácie

 

Oblasť Intervencie: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu časť a zlepšenie zamestnateľnosti.

Zámer NP: implementovať na celoštátnej úrovni vybrané projektové aktivity, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády, jej reformné zámery a ďalšie strategické dokumenty, vrátane odporúčaní Európskej komisie pre SR, zamerané na sociálnu inklúziu najohrozenejších skupín obyvateľstva, a to najmä zvyšovaním dostupnosti odborných činností sociálnej starostlivosti a podporovaným zamestnávaním.

Ďalšie ciele projektu:

·       posilnenie medzirezortnej spolupráce v riešení potrieb vybranej cieľovej skupiny osôb so zdravotným postihnutím,

·       podpora partnerstiev a sieťovania relevantných aktérov v oblasti so zameraním na vytvorenie metodík a postupov práce s osobami so ZP,

·       zvyšovanie informovanosti o odborných činnostiach a metódach práce

·       zvyšovanie profesionality výkonu odbornej práce prostredníctvom dlhodobého odborného rastu pracovníkov subjektov zapojených do národného projektu,

·       podpora poskytovateľov sociálnych služieb v skvalitňovaní práce s vybranou cieľovou skupinou osôb so ZP,

·       podpora činností a aktivít pre oblasť zamestnania (Poradca pracovnej integrácie) a príprava systémového začlenenia pozície Poradca pracovnej integrácie po ukončení financovania z prostriedkov EŠIF

 

Dopady národného projektu:

Vypracované strategické a legislatívne návrhy s cieľom podporiť sociálnu inklúziu cieľovej skupiny.

Zvýšenie profesionality a kvality výkonu odborných pracovníkov prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov zamestnancov zapojených subjektov formou odbornej podpory a mentoringu.

Vyššia miera sociálnej inklúzie vďaka zvýšenej kvalite poskytovaných služieb.

Priamy výkon podpory integrácie osôb z cieľovej skupiny prostredníctvom Poradcu pracovnej integrácie.

Zvýšenie povedomia o právach osôb zo zdravotným postihnutím a informovanosť o projekte.

Kalendár udalostí
    HORE