Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Národný projekt „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“: výstupy a príklady dobrej praxe

Pozývame Vás na záverečné online stretnutie, na ktorom sa ohliadneme späť za končiacim sa národným projektom, zameranom na podporu sociálneho začleňovania osôb s mentálnym postihnutím (MP) a poruchami autistického spektra (PAS). Na stretnutí budú prezentované prínosy a výstupy jednotlivých podaktivít projektu, podporené príkladmi dobrej praxe a reflexiou prínosu zapojenia sa zo strany priamych účastníkov týchto podaktivít.

 MS TEAMS - Link na pripojenie

Kalendár udalostí
    HORE