Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Národný projekt Pomáhame odídencom

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom Pomáhame odídencom, kód vyzvania OPĽZ-NP-2023/10.1.1/02. Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je dňa 08.02.2023.

 Cieľom národného projektu je uľahčiť osobám z cieľovej skupiny (t.j. štátnym príslušníkom tretej krajiny odchádzajúcim z Ukrajiny v dôsledku Ruskej vojenskej agresie) sociálne začlenenie a integráciu na trh práce v SR poskytovaním nástrojov a služieb podporujúcich zlepšenie ich zamestnateľnosti a uplatnenia sa na trhu práce. Hlavná aktivita projektu „Podpora zvyšovania zamestnateľnosti odídencov prostredníctvom AOTP“ je realizovaná prostredníctvom štyroch opatrení, v zmysle § 54 ods. 5  zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (Od 01.01.2023 ide o AOTP podľa § 54 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.)

 Projekt je zameraný na zmiernenie dopadov utečeneckej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine, a to konkrétne  poskytovaním finančných príspevkov na:

Opatrenie č. 1 –  Vzdelávanie odídencov, ktorým sa podporí zvyšovanie ich vedomostí a zručností,

Opatrenie č. 2 –  Podpora  mobility, ktorá umožní  odídencom  dochádzanie  na  výkon  dobrovoľníckej  činnosti, zapracovania u zamestnávateľa alebo do zamestnania aj do vzdialenejších miest od ich bydliska,

Opatrenie č. 3 -   Dobrovoľnícke činnosti a 

Opatrenie č. 4 –  Zapracovanie u zamestnávateľa, ktoré podporia rozvoj a udržanie pracovných návykov.

 

Realizácia národného projektu je plánovaná počas 21 mesiacov na území regiónov celého Slovenska (od apríla 2022 do decembra 2023), čím bude pozitívne vplývať na hospodárstvo a rozvoj jednotlivých regiónov.  

Vyzvanie je pripravené v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os: 10 CARE-ESF

Investičná priorita: 10.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ: 10.1.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie

 

Indikatívna finančných prostriedkov výška vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  je 5 062 187 eur

 Oprávneným územím realizácie projektov je celé územie SR, t.j. menej aj viac rozvinutý región.

 Oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 Oprávneným užívateľom je:

•      pre opatrenie č. 1 - Vzdelávanie odídencov a pre opatrenie č. 2 - Podpora mobility:

štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny (ako cieľová skupina projektu). Pre účel projektu ide o osoby, ktoré majú vydaný doklad Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu na území SR s označením „Odídenec“ alebo Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu na území SR s označením „Dočasné útočisko“ a ktoré prejavia záujem o poskytnutie podporných opatrení v rámci tohto projektu.

•      pre opatrenie č. 3 – Dobrovoľnícke činnosti:

   -  obce, samosprávne kraje a nimi zriadené   organizácie;

   - štátne aj súkromné: zdravotnícke zariadenia, nemocnice, školy a školské zariadenia, poskytovatelia sociálnych služieb, občianske združenia;

-  právnické osoby – zamestnávatelia podľa § 3 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len “zákon o službách zamestnanosti”), ktorá poskytuje verejnoprospešné služby, najmä pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo charitatívnych akcií, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou, pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane alebo v súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom;

-   štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny.

•      pre opatrenie č. 4 – Zapracovanie u zamestnávateľa:

-    zamestnávatelia v zmysle § 3 zákona o službách zamestnanosti;

-    štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú:

-          štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny. Pre účel projektu ide o osoby, ktoré majú vydaný doklad Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu na území SR s označením „Odídenec“ alebo Potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu na území SR s označením „Dočasné útočisko“.

 

Výsledkom predmetného národného projektu bude pomoc pre cieľovú skupinu pri sociálnom začlenení a integrácie na trh práce v SR.

Dopady národného projektu:

Národný projekt vytvorí priaznivejšie prostredie pre cieľovú skupinu projektu hľadajúcu si zamestnanie a zároveň sa podporí miestny a regionálny trh práce. Zamestnávateľom v jednotlivých regiónoch SR, ktorí dlhodobo nevedia obsadiť svoje voľné pracovné miesta pomôže získať kvalitnú pracovnú silu, ktorá potrebuje len počiatočnú podporu alebo vzdelávanie.

Kalendár udalostí
    HORE